Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Tunia prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_01 zapoznanie z podstawowymi pojęciami
i instytucjami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
C_02 zapoznanie z możliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku publicznego;
C_03 zapoznanie z systemem organizacji i funkcjonowania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego;
C_04 zapoznanie z metodami i formami działania organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu prawoznawstwa oraz ogólnego prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna podstawowe instytucje z zakresu administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_W02 zna źródła prawa regulujące zasady działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_W03,K_W04 ma wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_W05 ma wiedzę odnośnie struktury i zasad funkcjonowania organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_W07 ma wiedzę odnośnie prawnych i technicznych form działania organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_W08 zna podstawowe techniki operacyjne stosowane przez służby powołane do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu analizowania zachodzących zjawisk;
K_U03 potrafi używać odpowiedniej terminologii stosowanej w działaniu organów bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_U04 potrafi pozyskiwać informacje na temat zaistniałych zdarzeń będących celem działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego je weryfikować;
K_U06 potrafi analizować źródła prawa normujące działalność administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_U07, K_U08 potrafi w sposób precyzyjny posługiwać się w mowie i piśmie językiem stosowanym w działalności organów bezpieczeństwa i porządku publicznego; porozumiewać się za jego pomocą zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań;
K_U11 potrafi sporządzać stosowne pisma i dokumenty stosowane w działalności organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się;
K_K02 widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej rozwoju zawodowego;
K_K03 wie, jak w praktyce zawodowej stosować zdobytą wiedzę raz, jak reagować na łamanie prawa i inne naruszanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_K05 swobodnie porusza się w sferze przepisów regulujących działalność administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_K06 jest świadomy konsekwencji działań podejmowanych przez siebie w życiu zawodowym i społecznym; bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, konwersacja.
Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, orzecznictwo
Praktyczne: kazusy, studium przypadku, dyskurs, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego. Określenie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Źródła prawa regulujące działalność administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego. System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego: organy administracji rządowej ogólnej (Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie), formacje uzbrojone (Policja, straż gminna, straż graniczna, straż pożarna, żandarmeria wojskowa, służby specjalne: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu). Formy i metody działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego: formy prawne ogólne; formy szczególne; czynności procesowe; czynności operacyjno-rozpoznawcze; czynności taktyczno-kryminalne; czynności administracyjno-porządkowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny (test, zamknięty). Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na min. 51 % pytań testowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Z. Nowakowski, M. Pomykała, J. Rajchel, K. Rajchel, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja i funkcjonowanie, Towarzystwo Naukowe Powszechne w Warszawie, Warszawa 2014.
S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014.
A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa 2014.

Uzupełniająca:
S. Bolesta, Prawno-administracyjne zagadnienia porządku publicznego, Wydawnictwo PROFI, Warszawa 1997.
K. Dunaj, Zadania i kompetencje Rady Ministrów w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa, w: Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – uwarunkowania, relacje, zależności, red. M. Kubiak, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011.
T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994.
W. Kotowski, Ustawa o Policji – komentarz, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Żandarmeria wojskowa i wojskowe organy porządkowe. Komentarz praktyczny, Warszawa 2005.
J. Widacki (red.), Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/B - Administracja publiczna » Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-21czwartekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-05-28czwartekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-06-04czwartekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-06-15poniedziałekCI-302A 10:50 - 12:30