Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Szewczak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz rozwinięcie umiejętności do samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy o instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku administracji. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W15 Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
K_W17 Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania instytucji unijnych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz prawnych w Europie; analizuje ich wpływ na system prawno-instytucjonalny UE.
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami stosowanymi w prawie instytucjonalnym UE w celu zrozumienia rozwoju prawa UE i zmian w nim zachodzących.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące instytucji i agencji funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, pogadanki ze specjalistami.
Oglądowe: prezentacje multimedialne.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, analiza orzecznictwa, dyskurs, analiza prawna.
Treści programowe przedmiotu
W ramach prowadzonych zajęć student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Zajęcia obejmują zagadnienia: genezy i historii integracji europejskiej, tematykę dotyczącą instytucji, przed wszystkim: Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunał Sprawiedliwości UE. Ponadto podjęta jest problematyka dotycząca agencji funkcjonujących w ramach UE.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W sumie student może uzyskać max 100 pkt: 30 pkt - pierwsze colloquium; 30 pkt - prezentacja agencji; 30 pkt - drugie colloquium; 5 pkt - aktywność podczas ćwiczeń; 5 pkt - obecność podczas ćwiczeń. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie min połowy punktów. Ocena z ćwiczeń numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Traktat o Unii Europejskiej.
2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. Regulaminy poszczególnych instytucji i agencji UE.
4. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer Polska 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kenig-Witkowska M.M. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
3. Łazowski A. (red.), Zawidzka - Łojek A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej VADEMECUM, wydanie 2, Warszawa 2015.
3. Kuś A. (red.), Krzysztofik E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Pal R., Parol A., Sieniow T., Szachoń-Pszenny A., Woch K., Wojtasik P., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL 2012.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę