Instytucje europejskie i agendy UE (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Szewczak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 poznanie pozycji UE w stosunkach międzynarodowych,
C2 poznanie systemu prawnego UE,
C3 poznanie systemu instytucjonalnego UE oraz zasad zatrudniania w UE.
Wymagania wstępne
Podstawowe informacje na temat form współpracy międzynarodowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10, K_W11,
UMIEJĘTNOŚCI
K_U13, K_U14
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04, K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Treści przekazywane będą w formie prezentacji multimedialnej, wykładu tradycyjnego oraz dyskusji ze słuchaczami.
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia prezentowane na wykładzie:
1. Pozycja UE w stosunkach międzynarodowych,
2. Wprowadzenie do systemu prawnego UE,
3. Zasada jednolitych ram instytucjonalnych,
4. Pozycja ustrojowa, skład oraz kompetencje instytucji UE (rada, Rada Europejska, Komisja, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, EBC, wybrane agencje UE)
5. Rola EPSO oraz zasady zatrudniania w administracji UE.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zdania egzaminu jest pozytywne zdanie testu obejmującego 20 pytań. .
12 pkt - 3,0,
13-14 pkt - 3,5,
15 - 16 pkt - 4,0,
17 - 18 pkt -4,5
19 - 20 - 5,0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kuś A., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012,
Traktat o Unii Europejskiej,
Traktat o Funkcjonowaniu UE,
Regulaminy instytucji unijnych,
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin