Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Milena Kloczkowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących indywidualnego prawa pracy
2. Rozpoznawanie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika
3. Umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów z zakresu stosunku pracy
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05 Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologiiK_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
Metody dydaktyczne
Analiza przypadków, dyskusje w grupach, referaty, zastosowanie interaktywnych technik nauczania
Treści programowe przedmiotu
1. Stosunek pracy (strony stosunku pracy, umowne i pozaumowne podstawy stosunku pracy; nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy; ustanie stosunku pracy i ochrona trwałości stosunku pracy; zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników).
2. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika.
3. Treść stosunku pracy (prawa i obowiązki stron w stosunkach pracy; uprawnienia kierownicze pracodawcy; miejsce pracy; czas pracy i praca w godzinach nadliczbowych; urlop wypoczynkowy).
4. Odpowiedzialność stron stosunku pracy (porządkowa i materialna odpowiedzialność pracowników; odpowiedzialność pracodawcy).
5. Ochrona pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy; ochrona pracy kobiet i uprawnienia związane z rodzicielstwem; ochrona pracy młodocianych; Państwowa Inspekcja Pracy).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W trakcie semestru przewidziane są trzy kolokwia pisemne, mające postać testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia kolokwium na ocenę dostateczną jest uzyskanie 50% punktów możliwych do uzyskania, na ocenę dostateczny plus 60-69%, na ocenę dobrą 70-79%, na ocenę dobry plus 80-89%, 90-100% ocena bardzo dobry.
Ocenę końcową z ćwiczeń ustala się na podstawie ocen uzyskanych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach (czynny udział, referaty,kartkówki/odpowiedź ustna).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2018.
J. Stelina , Prawo pracy, Warszawa 2018.
F. Ludwik, Prawo pracy, Warszawa 2017.
Z. Niedbała, red., Prawo pracy, Warszawa 2012,
Literatura uzupełniająca:
D. Dzienisiuk, Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016.
E. Tomaszewska, Prawo pracy dla menedżerów, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę