Etyka w biznesie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studenta z osobą ludzką jako podmiotem moralnym w sensie przyczynowym
C2 – rozumienie źródeł, natury i celu etyki biznesu
C3 – kształtowanie umiejętności praktycznego zaaplikowania wiedzy o zasadach, normach i istotnych wartościach etycznie doniosłej działalności gospodarczej
C4 – student działa jako suwerenny, racjonalny i wolitywnie ukierunkowany na dobro jako dobro podmiot moralny w ramach współczesnego społeczeństwa, podejmującego wyzwania ekonomiczne
Wymagania wstępne
Wymagana jest zdolność studenta do twórczego słuchania wykładu oraz do aktywności intelektualnej w sensie np. stawiania pytań, podejmowania dyskusji i samodzielnej pracy naukowej na poziomie studiów uniwersyteckich I stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student zna podstawową prawdę etyczną o osobie ludzkiej jako podmiocie moralnym w aspekcie szeroko pojętej działalności ekonomicznej K_W11
Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
W_02 Student rozumie konieczność akceptacji podstawowych zasad i norm prawnomoralnych a także sprawiedliwości społecznej, miłości oraz świadomego unikania wszelkich form destrukcyjnej „walki przeciw drugiemu” i innych przejawów relatywizmu etycznego w przedsiębiorstwie godnym człowieka K_W13
Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi zastosować poznaną prawdę moralną w szeroko pojętej praktycznej działalności biznesowej K_U01
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
U_02 Student opracowuje samodzielnie metody prowadzenia działalności gospodarczej na etosie godnym osoby ludzkiej jako sprawcy i najważniejszego celu każdego podmiotu biznesowego K_U14
Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwymi dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.
U_03 Student wykazuje się odpowiedzialnością moralną w relacjach z drugimi w przestrzeni ekonomicznej K_U15
Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student jest świadom swojej pozycji moralnej w relacjach interpersonalnych i kształtuje je na gruncie wolności zorientowanej na dobro; rozumie konieczność stałego uwewnętrzniania stałych zasad i norm moralnych w biznesie oraz charakteryzuje się dobrą i prawą postawą moralną w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością gospodarczą K_K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_02 Student podejmuje i realizuje suwerennie działania etyczne mające na celu zachowanie względnie wydoskonalenie podmiotowości moralnej własnej i drugiego człowieka jako współpracownika w przedsiębiorstwie, aby uzyskać maksimum wartości biznesowych przy jednoczesnej wierności względem etosu na miarę osoby ludzkiej K_K04
Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością
Metody dydaktyczne
WIEDZA
W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Karta egzaminacyjna wraz z pytaniami

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności praktycznych wydruk


KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Praca w grupach w różnych rolach (lidera, sprawozdawcy, uczestnika) Sprawozdanie protokół
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje następujące treści: transcendentne odniesienia zarówno samej bytowości człowieka jako rozumnego i wolnego podmiotu moralnego jak też najwyższych zasad i norm prawno-moralnych; źródła, istota i celowość etyki biznesu; kluczowe pojęcia etyczne: Absolut, osoba ludzka, prawda, powinność, pomocniczość, solidarność, dobro wspólne, przedsiębiorstwo w aspekcie etycznym jako wspólnota osób, wartość etyczna pracy i kapitału, sprawiedliwości i miłości; problemy „walki” i relatywizmu etycznego w działalności gospodarczej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwencjonalny wraz z aktywnym zaangażowaniem studentów:

Na końcową ocenę z wykładu składają się:
- egzamin ustny 70%
- pisemna analiza tekstu 15%
- aktywna praca w grupach 15%

Kryteria oceniania na egzaminie ustnym wraz u uwzględnieniem indywidualnego wkładu studentów:
91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0
81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5
71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0
51 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5
31 - 50% punktów z egzaminu - ocena 3,0
poniżej 31% punktów z egzaminu – ocena 2.0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bednarski F., Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1956.
Bleck M., The Gap between »Is« and »Should«, “Philosophical Review” 73 (1964), s. 165-181.
Buttiglione R., Etyka w kryzysie, Lublin 1994.
Chryssides George D., Kaler John H., Wprowadzenie do etyki biznesu, tłum. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka, Warszawa 1999.
Hanssen Grzegorz, Wprowadzenie do etyki biznesu, „Etyka” 1993, nr 26.
Hessen J., Ethik. Grundzüge einer personalistischen Wertethik, Leiden 1958.
Wojtyła Karol, Problem kształtowania się kultury poprzez ludzką praxis, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1979) z. 1, s. 9-20.
Wojtyła Karol kard., Elementarz etyczny, Wrocław 1991.
Wojtyła Karol, Considerations on the essence of man/Rozważania o istocie człowieka, transl. by John Grondelski, Lublin-Roma 2016.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, Kraków 21948
Literatura uzupełniająca
Jackson Jennifer, Biznes i moralność, tłum. Robert Pucek, Warszawa 1999.
MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Warszawa 1996.
Porębski Czesław, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Kraków 1997.
Sorell Tom, Hendry John, Business Ethics, Oxford 1994.
Styczeń Tadeusz SDS, Wprowadzenie do etyki, Lublin 21995.
Styczeń Tadeusz SDS, Merecki Jarosław SDS, ABC etyki, Lublin 1996.
Szostek Andrzej MIC, Pogadanki z etyki, Częstochowa 32008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę