Prawo wykroczeń (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Tunia prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C.1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i instytucjami materialnego i procesowego prawa wykroczeń;
C.2. Zapoznanie ze specyfiką prawa wykroczeń jako odrębnej dziedziny prawa;
C.3. Zapoznanie ze źródłami materialnego i procesowego prawa wykroczeń, ze zmianami tego prawa oraz perspektywami rozwoju prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia;
C.4. Zapoznanie z kwestiami szczegółowymi prawa wykroczeń, zadaniami i kompetencjami organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania wykroczeniom i ścigania ich sprawców;
C.5. Wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń;
C.6. Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł prawa normujących prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
C.7. Wyrobienie umiejętności w zakresie interpretacji przepisów prawnych regulujących prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia;
C.8. Wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie
i piśmie terminologią prawnowykroczeniową;
C.9. Wyrobienie umiejętności pozyskiwania informacji dotyczących wykroczeń, ich weryfikowania oraz rozwiązywania konkretnych problemów prawnowykroczeniowych;
C.10. Wyrobienie umiejętności sporządzania pism oraz innych dokumentów w sprawach o wykroczenia;
C.11. Wyrobienie umiejętności praktycznego stosowania technik i sposobów egzekwowania przestrzegania przepisów prawnowykroczeniowych;
C.12. Wyrobienie umiejętności prowadzenia przedsądowych czynności w sprawach o wykroczenia;
C.13. Wyrobienie postaw w zakresie prawidłowego reagowania na naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym na popełniane wykroczenia
C.14. Przygotowanie do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, organach kontroli państwowej i samorządowej oraz w instytucjach społecznych
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu prawoznawstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
K_W01 zna terminologię oraz podstawowe instytucje materialnego i procesowego prawa wykroczeń; zna źródła i specyfikę tego prawa, a także jego zasady oraz funkcje;
K_W02 ma wiedzę na temat istoty wykroczenia i jego elementów; zna ich kategorie i rodzaje;
K_W03 zna kary, środki karne i inne pozakarne środki oddziaływania na sprawcę wykroczenia;
K_W04 zna poszczególne kategorie wykroczeń, ich znamiona i grożące za nie kary;
K_W05 ma wiedzę odnośnie struktury i właściwość organów rozstrzygających sprawy o wykroczenia;
K_W06 ma wiedzę dotyczącą podmiotów uczestniczących w postępowaniu w sprawach o wykroczenie; zna ich rolę oraz prawa i obowiązki;
K_W07 zna specyfikę postępowania zwyczajnego i postępowań szczególnych w sprawach wykroczeniowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
K_U01 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa wykroczeń i dyscyplin pokrewnych w celu analizowania zachodzących zjawisk prawnowykroczeniowych;
K_U02 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań;
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw wykroczeniowych;
K_U04-06 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie spraw wykroczeniowych;
K_U07 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące spraw o wykroczenia;
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego dla spraw wykroczeniowych;
K_U09 posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze karno-wykroczeniowym a także oceniać ich skutki prawne;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
K_K02 widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego;
K_K03 wie, jak w praktyce zawodowej stosować zdobytą wiedzę karno-wykroczeniową;
K_K04-05 wie jak reagować na łamanie prawa i inne naruszania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
K_K06 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna, konwersacja
Treści programowe przedmiotu
Istota prawa wykroczeń, jego funkcje i zasady; pojęcie i struktura wykroczenia; czas i miejsce popełnienia wykroczenia; zjawiskowe i stadialne formy popełnienia wykroczenia; okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za wykroczenie; problem jedności i wielości wykroczeń oraz zbiegu znamion wykroczenia i przestępstwa; istota kary w prawie wykroczeń, jej cechy funkcje i rodzaje; specyfika środków karnych oraz środków oddziaływania pozakarnego; zasady wymiaru kar i środków karnych; problem przedawnienia karalności, wykonania kary oraz zatarcia ukarania; realizacja zasad procesowych w sprawach o wykroczenia; charakter przesłanek procesowych; właściwość i skład sądu w sprawach o wykroczenia; strony procesowe oraz inni uczestnicy postępowania w sprawach o wykroczenia; dowody i postępowanie dowodowe; stosowanie środków przymusu; specyfika czynności wyjaśniających; wniosek o ukaranie jako podstawa wszczęcia postępowania sądowego o wykroczenie; rozprawa i jej fazy oraz przypadki orzekania poza rozprawą; specyfika postępowania mandatowego i nakazowego; odrębności postępowania przyspieszonego w stosunku do postępowania zwyczajnego; specyfika postępowania odwoławczego; możliwość stosowania nadzwyczajnych środków zaskarżenia; problem odszkodowania za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie; zasady rozliczania kosztów procesu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test - warunkiem zdania jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na min. 51 % pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
A. Marek, A. Marek-Ossowska, Prawo wykroczeń – materialne i procesowe, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2019.
T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wyd. 4, Lexis Nexis, Warszawa 2012.
M. Błaszczyk, W,J. Jankowski, M. Zbrojewska, Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, Warszawa, C.H. Beck, 2013.
Uzupełniająca:
O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Difin 2015
U. Łabuz (red.), Prawo wykroczeń. Repetytorium, Warszawa 2008.
M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2008.
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2018.
T. Bojarski (i in.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
T. Grzegorczyk (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin