Plany i strategie w administracji publicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Zacharczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi strategii, planów i programów sporządzanych w ramach działania administracji publicznej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Nauka administracji,
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Prawo administracyjne - część ogólna.
Efekty kształcenia dla przedmiotu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu, w zakresie dotyczącym strategii, planów i programów - K_W07,
2. Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w związku z ustaleniami strategii, planów i programów - K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii - K_U04,
2. Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty oraz przedmiot - K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności - K_K01,
2. Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego - K_K02.
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
Strategie, plany i programy jako forma działania administracji publicznej,
Charakter prawny aktów planowania,
Klasyfikacja planów,
Ustalenia terminologiczne - strategia, plan i program,
Procedury przygotowywania aktów planowania,
Warunki efektywności i skuteczności norm planowych,
Wykonywanie norm planowych i egzekucja ich postanowień.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
(W)
Student nie ma wiedzy dotyczącej charakteru prawnego aktów planowania.
Student nie posiada wiedzy dotyczącej klasyfikacji planów.
(U)
Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności.
Student nie potrafi identyfikować rodzaju oraz charakteru aktów planistycznych.
(K)
Student nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Student nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Student ma ogólną wiedzę dotyczącą charakteru prawnego aktów planowania.
Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą klasyfikacji planów.
(U)
Student potrafi z pomocą zdobywać wiedzę i rozwijać częściowo swoje profesjonalne umiejętności.
Student potrafi identyfikować rodzaje aktów planistycznych.
(K)
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Student widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOBRA
(W)
Student ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą charakteru prawnego aktów planowania.
Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą klasyfikacji planów.
(U)
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i częściowo rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Student potrafi identyfikować rodzaje aktów planistycznych i je scharakteryzować.
(K)
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Student widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą charakteru prawnego aktów planowania, klasyfikacji planów, procedur przygotowywania aktów planowania, warunków efektywności i skuteczności norm planowych, wykonywania norm planowych i egzekucji ich postanowień.
(U)
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Student potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go szeroko scharakteryzować.
(K)
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny i na podstawie zidentyfikowanych braków podejmuje się ich uzupełnienia.
Student widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywać będzie się w wyniku przeprowadzenia egzaminu.
Pytania na egzaminie wymagały będą udzielenia odpowiedzi opisowych. Ocena z egzaminu uzależniona będzie od ilości zdobytych punktów, zgodnie z poniższym przelicznikiem:
od 90 % punktów - ocena bardzo dobra,
od 85 % punktów - ocena dobra +,
od 75 % punktów - ocena dobra,
od 70 % punktów - ocena dostateczna +,
od 60 % punktów - ocena dostateczna,
poniżej 60 % punktów - ocena niedostateczna.

Ocena końcowa z przedmiotu będzie wystawiana na podstawie wyniku egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
M. Górski, J. Kierzkowska, Strategie, plany i programy, [w:] System prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 7, Prawo administracyjne materialne, Z. Duniewska, M. Górski, J. Jagielski, J. Kierzkowska, D. Kijowski, H. Nowicki, J. Stelmasiak, M. Szalewska, M. Zdyb, C.H. Beck, Warszawa 2012.

LITERATURA DODATKOWA:
E. Knosala, Zarys nauki administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin