Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Iwona Bień-Węgłowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie studentom regulacji normatywnych dotyczących zarządzania informacją w administracji publicznej.
C2 - kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się przepisami w zakresie zarządzania informacją w administracji publicznej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
W2 - zainteresowanie problematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządzania informacją w administracji publicznej, w tym techniki pozyskiwania informacji właściwe dla administracji publicznej, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne oraz identyfikować rządzące nimi prawidłowości - K_W10.
2. Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów administracyjnych - K_W15
3. Student zna oraz rozumie pojęcia i zasady odnoszące się do zarządzania informacją w administracji publicznej - K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi samodzielnie rozwiązywać nieskomplikowane problemy prawne oraz stawiać jasne tezy - K_U09
2. W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować przyczyny rozwoju prawa informacyjnego i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, a także politycznych - K_U06
3. Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzega i analizuje dylematy etyczne - K_U12
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi pracować w grupie - K_K03
3. Student w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do swojej pracy - K_K07
Metody dydaktyczne
1. Analiza przepisów prawa z dyskusją.
2. Praca w grupach.
3. Studium przypadków.
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania informacją w administracji publicznej.
2. Regulacje prawne dotyczące procesów informacyjnych w administracji publicznej.
3. Źródła oraz konstytucyjne podstawy prawne regulacji procesów informacyjnych w administracji.
4. Specyfika gromadzenia oraz wykorzystywania informacji przez administrację publiczną.
5. Klasyfikacja zasobów informacyjnych administracji publicznej.
6. Gromadzenie informacji w postępowaniu administracyjnym.
7. Tworzenie, ewidencjonowanie oraz przechowywanie dokumentów w administracji publicznej.
8. Rejestry i ewidencje publiczne.
9. Akta stanu cywilnego.
10. Ewidencja ludności.
11. Ewidencja podatników.
12. Ewidencja gruntów i budynków.
13. Statystyka publiczna.
14. Archiwa.
15. Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej.
16. Informatyzacja administracji publicznej - zarys problematyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Dwa kolokwia pisemne w formie testu mieszanego: pytania zamknięte i otwarte, na ocenę dostateczną wymagane jest uzyskanie 50% punktów.
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć, zasad oraz regulacji normatywnych w zakresie zarządzania informacją w administracji publicznej.
(U) - Student nie potrafi rozwiązywać nieskomplikowanych problemów prawnych oraz stawiać klarownych tez.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.
Ocena dostateczna:
(W) - Student posiada elementarną wiedzę, zna wybrane pojęcia, zasady i regulacje prawne dotyczące problematyki zarządzania informacją w administracji publicznej.
(U) - Student potrafi rozwiązywać proste problemy prawne oraz stawiać jasne i zrozumiałe tezy.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować.
Ocena dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę, zna większość pojęć, zasad i regulacji normatywnych dotyczących zarządzania informacją w administracji publicznej.
(U) - Student potrafi samodzielnie rozwiązywać nieskomplikowane problemy prawne, stawiać klarowne tezy, zdobywać, a także weryfikować informacje korzystając przy tym z różnych źródeł przekazu.
(K) - Student zna sposoby pracy w grupie.
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę, zna wszystkie wymagane pojęcia i zasady oraz omawiane regulacje normatywne w zakresie zarządzania informacją w administracji publicznej.
(U) - Student potrafi samodzielnie i efektywnie rozwiązywać nieskomplikowane problemy prawne, stawiać klarowne tezy oraz rozstrzygać kwestie dotyczące materii zarządzania informacją w administracji publicznej.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, a także zespołu do którego należy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
P. Fajgielski, \"Informacja w administracji publicznej\", Wrocław 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. T. Burczyński, \"Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej\", Wrocław 2011.
2. W. jun. Góralczyk (red.), \"Prawo informacji. Prawo do informacji\", Warszawa 2006.
3. J. Janowski, \" Administracja elektroniczna\", Warszawa 2009.
4. S. Kurek - Kokocińska, \"Informacja: zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej\", Łódź 2004.
5. A. Pawłowska, \"Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania\", Lublin 2002.
6. T. Stawecki, \"Rejestry publiczne. Funkcje instytucji\", Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę