Polityka administracyjna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Szewczak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu polityki administracyjnej
C2 - Przedstawienie form polityki administracyjnej
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki administracyjnej
W2 - znajomość podstaw prawnych tworzenia polityki administracyjnej
W3 - znajomość form polityki administracyjnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna terminologię z zakresu polityki administracyjnej - K_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą celów funkcjonowania organów administracji publicznej- K_W04
Student określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej - K_W06
Student ma wiedzę dotyczącą wskazania zakresu podmiotowego i przedmiotowego polityki administracyjnej - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii - K_U04
Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej - K_U05
Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące omawianych zagadnień - K_U07
Student potrafi oceniać skutki prawne wywoływane przez omawiane regulacje - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego - K_K01
Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania - K_K03
Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, wykład
Oglądowe: analiza poszczególnych przepisów prawnych
Praktyczne: analiza dokumentów
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie polityki administracyjnej.
2. Pojęcie polityki publicznej.
3. Instrumenty polityki publicznej.
4. Aktorzy polityki publicznej.
5. Poziomy polityki publicznej.
6. Proces tworzenia polityki publicznej.
7. Administracja w modelu biurokratycznym.
8. Nowe zarządzanie publiczne.
9. Governance.
10. Administracja neoweberowska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu polityki administracyjnej
(U) student nie potrafi dokonywać wykładni omawianych aktów normatywnych
(K) student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
ocena dostateczna
(W) student zna podstawowe pojęcia z zakresu polityki administracyjnej
(U) student potrafi dokonać częściowej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
ocena dobra
(W) student zna większość pojęć z zakresu polityki administracyjnej
(U) student potrafi dokonać analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy oraz potrafi ją skutecznie zrealizować
ocena bardzo dobra
(W) student zna wszystkie pojęcia z zakresu polityki administracyjnej
(U) student potrafi dokonać biegłej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013
P. Szreniawski, Prawo-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej
Literatura uzupełniająca:
Polityka administracyjna, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2008
M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa 2011
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Warszawa 2007
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin