Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Kisała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem jakością w odniesieniu do administracji publicznej
C2 - Przedstawienie zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem jakością w odniesieniu do administracji publicznej
W2 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student posiada wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania instrumentów zarządzania jakością w administracji publicznej - K_W04
2. student identyfikuje podstawowe problemy administracji publicznej w wykonywaniu zadań publicznych - K_W06
3. student posiada wiedzę na temat przedmiotu zarządzania jakością - K_W07
4. student posiada wiedzę dotyczącą wpływu zarządzania jakością na rozwój lokalny - K_W012


UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi dokonać analizy wpływu instrumentów zarządzania jakością na funkcjonowanie administracji publicznej - K_U01
2. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, nowoczesnych technologii - K_U04
3. student posiada umiejętności badawcze, na podstawie których potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych oraz ich wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej - K_U05
4. student potrafi identyfikować instrumenty zarządzania jakością - K_U06
5. student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki wykładu korzystając zarówno z dorobku prawa administracyjnego, cywilnego, prakseologii, nauk o zarządzaniu - K_U07
6. student potrafi używać specjalistycznego języka i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie tematyki wykładu - K_U08
7. student potrafi ocenić skutki prawne omawianych regulacji - K_U09


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego kształcenia i rozwoju - K_K01
2. student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania - K_K03
3. student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, case study
Oglądowe: przedstawianie przykładów dokumentacji, raportów, zestawień
Praktyczne: stosowanie wybranych instrumentów zarządzania jakością
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja problematyki dotyczącej zasad funkcjonowania administracji publicznej, podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem jakością, omówienie systemów, metod i narzędzi zarządzania jakością, badanie możliwości stosowania instrumentów zarządzania jakością w administracji publicznej. Badanie podstaw prawnych odnoszących się do jakości działania administracji publicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna pojęć z zakresu zarządzania jakością oraz podstaw prawnych zarządzania jakością w administracji publicznej
(U) Student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi badawczych służących analizie aktów normatywnych
(K) Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) Student zna podstawowe pojęcia oraz orientuje się w podstawach prawnych dotyczących zarządzania jakością w administracji publicznej
(U) Student potrafi zastosować niektóre narzędzia badawcze służące analizie aktów prawnych
(K) Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) Student zna większość przedstawionych pojęć oraz podstawy prawne zarządzania jakością w administracji publicznej
(U) Student potrafi zastosować narzędzia badawcze służące analizie aktów prawnych
(K) Student potrafi zorganizować pracę własną
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie przedstawione pojęcia oraz oraz zna biegle podstawy prawne zarządzania jakością w administracji publicznej
(U) Student dokonuje biegłej wykładni przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji publicznej i możliwości zastosowania instrumentów zarządzania jakością
(K) Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu 2012
M. Budgol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej: teoria i praktyka, Difin 2011
R. Batko, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo: WUJ 2009
K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu 2008
J. Frąś, Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych, Szczecin 2008
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/A - Zarządzanie w administracji » Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.
K_W17Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-27środaCI-200 12:30 - 14:10
2020-06-03środaCI-200 12:30 - 14:10
2020-06-10środaCI-200 12:30 - 14:10