Normy generalne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Kaczor
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla norm generalnych prawa kanonicznego. Zdobędzie wiedzę w odniesieniu do funkcji norm generalnych, zasad prawnych charakterystycznych prawa kanonicznego i instytucji prawnych Kościoła łacińskiego
C2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej KPK oraz umiejętność sprawnego porozumiewania się w zakresie treści prawnych norm generalnych KPK
Wymagania wstępne
Wykład dla studentów prawa kanonicznego (studia niestacjonarne jednolite magisterskie - rok II
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych. Zna podstawowe cechy i funkcje norm generalnych i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach podlegających prawu koanonicznemu (K2A_W03; K2A_W06)
2. Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa kanonicznego w ramach norm generalnych oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji. (K2A_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych, potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla norm generalnych oraz porozumiewać się ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. (K2A_U03, K2A_U08)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej (K2A_U10)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych. (K2A_K04)
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności z zakresu norm generalnych. (K2A_K06)
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja ze studentami, prezentacja dokumentów prawa kanonicznego pozakodeksowego
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem zajęć są podstawowe pojęcia z zakresu norm generalnych znajdujących się w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
1.Wprowadzenie ogólne, także historyczne do wykładu
2.Ustawy kościelne
3. Zwyczaj
4. Dekrety ogólne oraz instrukcje
5. Poszczególne akty administracyjne
6. Statuty i przepisy porządkowe
7. Osoby fizyczne i prawne
8. Akty prawne
9. Władza rządzenia
10. Urzędy kościelne
11. Przedawnienie
12. Obliczanie czasu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W) - Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej z zakresu norm generalnych. Nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach instytucji prawnych z zakresu norm generalnych.
(U) - Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych.
(K) - Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.

Dostateczny
(W) - Na podstawowym poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych.
(U) - Posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych. Na podstawowym poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla norm generalnych.
(K) - Na podstawowym poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.

Dobry
(W) - Na średnim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych. Na średnim poziomie ma wiedzę o podmiotach, o których stanowią normy generalne.
(U) - Posiada na średnim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych.
(K) - Na średnim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.

Bardzo dobry
(W) - Na wysokim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych. Na wysokim poziomie ma wiedzę o podmiotach, o których stanowią normy generalne.
(U) - Posiada na wysokim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych. Na wysokim poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla norm generalnych.
(K) - Na wysokim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Literatura uzupełniająca:
1.J. Krukowski, R. Sobański: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I. Normy Ogólne. Red. naukowy J. Krukowski. T. I, Pallotinum 2007.
2.T. Pawluk: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, T. I, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy generalne
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy generalne
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji