Prawo rzymskie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Izabela Leraczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL WYKŁADU:
w zakresie wiedzy: nabycie znajomości zasad, instytucji i podstawowych pojęć prawa rzymskiego; zdolność rozumienia oddziaływania prawa rzymskiego na współczesne systemy prawa
w zakresie postaw: ugruntowanie przekonania o dużej stabilności prawa i o jego nieprzemijającej wartości
w zakresie umiejętności: kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i oceny informacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
I semestr
Pojęcie prawa rzymskiego. Pojęcie i podział prawa w tekstach źródłowych
Systematyka rzymskiego prawa prywatnego
Źródła prawa rzymskiego
Rozwój i organizacja procesu rzymskiego
Właściwość sądowa. Strony procesowe i zastępcy procesowi
Postępowanie w fazie procesowej in iure
Prawo procesowe - postępowanie w fazie apud iudicem. Środki ochrony pozaprocesowej
Zdolność prawna. Status. Capitis deminutio
Status libertatis. Sytuacja prawna niewolników i osób wolnych
Zdolność do czynności prawnych. Rodzaje ograniczeń zdolności do czynności prawnych
Wady oświadczenia woli
Pojęcie rzymskiej rodziny. Agnacja, kognacja. Prawo małżeńskie
Pojęcie i zakres patria potestas
Opieka i kuratela
II semestr
Pojęcie i podział rzeczy
Possessio. Elementy i rodzaje posiadania
Pojęcie i rodzaje własności w prawie rzymskim
Pierwotne i pochodne sposoby nabycia własności. Środki ochrony petytoryjnej.
Iura in re aliena
Pojęcie i podział zobowiązań
Źródła powstania zobowiązań w prawie rzymskim
Podstawy odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Szkoda i wina
Obligationes ex contractu, quasi ex contractu
Obligationes ex delicto, quasi ex delicto
Umocnienie i umorzenie zobowiązań
Pojęcie i podstawy dziedziczenia
Testament - pojęcie, rodzaje i treść
Dziedziczenie ab intestato
Skutki nabycia spadku. Zapisy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 4, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008 (Podręcznik do nauki prawa rzymskiego zawierający wszystkie wymagane programem zajęć zagadnienia. Istnieje możliwość wykorzystania również innych podręczników o podobnym charakterze. Należą do nich m. in.: K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Wyd. 5, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997; W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Wyd. 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Teksty źródłowe: Ustawa XII Tablic,Gai Institutiones, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis (Teksty prawne obrazujące rozwój prawa rzymskiego począwszy od pierwszej rzymskiej kodyfikacji z V w. przed Chr. do zbiorów prawa justyniańskiego z VI w.).
2. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (zbiór najpopularniejszych łacińskich reguł, powiedzeń i przysłów prawniczych z wykazem ich zastosowania we współczesnych systemach prawnych).
3.J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007 (Praca jest zbiorem podstawowych terminów łacińskich i polskich, pojęć i definicji. Grupuje wybrane, najciekawsze teksty źródłowe w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem oraz zestawia rzymskie sentencje prawne z odwołaniami do prawa współczesnego).
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem