Historia państwa i prawa (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z instytucjami prawa prywatnego i publicznego. Przed­stawienie me­chanizmów funkcjonowania prawa w kontekście ustroju społecznego, po­litycznego i gospodarczego oraz tradycji ustrojowej i prawnej na zie­miach polskich od śred­nio­wie­cza po wiek dwudziesty. Ukazanie ciągłości i zmien­ności roz­maitych instytucji prawnych. Kształtowanie świadomości zmien­ności prawa, jego uwarunkowań, zarówno w ramach two­rze­nia, jak i sto­s­owania prawa. Wyrabianie umiejętności lo­gicz­ne­go my­ślenia w pro­cesie interpretacji historycznego tekstu prawnego oraz umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Kształtowanie umiejętności samodzielnego pisania prac naukowych z zakresu historii państwa i prawa.
Wymagania wstępne
Znajomość historii państwa i prawa, zarówno powszechnej, jak i Polski na poziomie co najmniej dobrym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi wyjaśnić genezę polskich i obcych instytucji prawa publicznego i prywatnego; ma doskonałą wiedzę o zmienności prawa, jago uwarunkowaniach zarówno w ramach jego tworzenia jak i stosowania.
Student doskonale rozumie zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi instytucjami prawnymi w Polsce i w innych państwach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji historycznego tekstu prawnego.
Student potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa polskiego i obcego do wykazania zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi a współczesnymi instytucjami prawnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa do przyszłego tworzenia instytucji prawa współczesnego.
Student potrafi ocenić współczesne instytucje prawne pod kątem ich przydatności i skuteczności w oparciu o znajomość ich funkcjonowania w przeszłości.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
W zakresie wiedzy:
-wyjaśnienie trudnych pojęć związanych z historią państwa i prawa,
-omówienie zmian zachodzących w systemach ustrojowych i prawnych państw na przestrzeni wieków,
-dogłębna analiza cech charakterystycznych poszczególnych systemów ustrojowych i prawnych.
W zakresie umiejętności:
-nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa,
-zdolność analizowania tekstów źródłowych,
-umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy do analizy aktów prawnych,
-nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o dawnych rozwiązaniach prawnych i ich funkcjonowaniu do analizy wad i poprawy obecnych instytucji prawnych,
-umiejętność pisania prac dyplomowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
-wpojenie potrzeby ciągłego doskonalenia się,
-wyjaśnienie potrzeby podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa oraz zdobywania wiedzy z zakresu prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowym kryterium oceny będą postępy naukowe pracy studenta, jego aktywność na polu badawczym oraz przygotowane publikacje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Sójka – Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011;
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2010;
T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008;
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, T. I (966 – 1795), Warszawa 2010;
M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2011,
G. Górski, Historia ustrojów państw, Toruń 2009.
Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454 – 1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004,
M. Materniak – Pawłowska, Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003,
W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794, Lublin 2008;
W. Bednaruk, Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764- 1794), Lublin 2011;
W. Bednaruk, Reasumpcja Trybunału Koronnego, Lublin 2010;
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem