Prawo wykroczeń (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Tunia prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z ogólnymi założeniami tworzenia prac naukowych
C2. Zapoznanie ze sposobem wyboru tematu pracy oraz sposobem przeprowadzania kwerendy i gromadzenia źródeł prawa i literatury
C3. Wyrobienie umiejętności pozyskiwania informacji potrzebnych do realizacji tematu pracy naukowej
C4. Wyrobienie umiejętności tworzenia pracy naukowej
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

Student:
K_W01 zna fachową terminologię
K_W02 wie jak korzystać ze źródeł informacji
K_W03 zna zasady tworzenia pracy naukowej
K_W04 zna technikę tworzenia planu pracy oraz wykazów bibliograficznych
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
K_U01 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną
K_U02 potrafi sformułować tytuł pracy, sporządzić jej plan i realizować postawioną w nim tezę
K_U03 potrafi posługiwać się terminologią i językiem stosowanym na gruncie prawa wykroczeń
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
K_K02 wie, jak wykorzystać w życiu społecznym zdobyte umiejętności
K_K03 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
Słowne: konwersacja, dyskusja
Oglądowe: prezentacja treści
Praktyczne: analiza źródeł prawa i orzecznictwa, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Ogólne założenia tworzenia pracy naukowej; wybór i sformułowanie tematu pracy; zasady przeprowadzania kwerendy bibliotecznej oraz gromadzenia źródeł prawa, orzecznictwa i literatury; tworzenie zapisów i notatek (fiszek) oraz ich segregowanie; zasady korzystania z Internetu jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy naukowej; przygotowanie planu pracy; sposób (technika) pisania pracy naukowej oraz cytowania stanowisk prezentowanych w literaturze i orzecznictwie; zasady dowodzenia postawionej tezy; konstruowanie przypisów i odsyłaczy; tworzenie wstępu i zakończenia pracy; tworzenie konkluzji i podsumowań; sporządzanie wykazów bibliograficznych i skrótów; redagowanie tabel, schematów i aneksów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa literatura:
A. Marek, A. Marek-Ossowska, Prawo wykroczeń – materialne i procesowe, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2019.
T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wyd. 4, Lexis Nexis, Warszawa 2012.
M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2008.
U. Łabuz (red.), Prawo wykroczeń. Repetytorium, Warszawa 2008.
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2018.
T. Bojarski (i in.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Uzupełniająca literatura - zależy od realizowanego tematu pracy.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-21czwartekCI-302A 09:10 - 10:50
2020-05-28czwartekCI-302A 09:10 - 10:50
2020-06-04czwartekCI-302A 09:10 - 10:50
2020-06-15poniedziałekCI-302A 09:10 - 10:50