Postępowanie administracyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bożena Czech-Jezierska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania pracy dyplomowej oraz do jej obrony podczas egzaminu dyplomowego.
Wymagania wstępne
Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla studentów III roku studiów I-go stopnia. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania administracyjnego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W10 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U14 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwyMI dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań

KOMPETENCJE
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, wzory pism, wniosków i formularzy zamieszczanych jako załączniki
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy licencjackiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu prawa administracyjnego a w szczególności z zakresu postępowania przed organami administracji publicznej.
Zagadnienia szczegółowe: określenie tematu i celu pracy, układ pracy, cytowanie źródeł (aktów prawnych, literatury i orzecznictwa sądowego) sporządzanie wykazów wykorzystanych źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr I – wybór tematu pracy, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestr II - przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej, przygotowanie do egzaminu licencjackiego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Pułło \\\"Prace magisterskie i licencjackie\\\", Warszawa 2000.
2. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy licencjackiej
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-22piątekCI-103 11:40 - 13:20
2020-05-29piątekCI-103 11:40 - 13:20
2020-06-05piątekCI-103 11:40 - 13:20
2020-06-12piątekCI-103 11:40 - 13:20
2020-06-16wtorekCI-103 11:40 - 13:20