Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1- pomoc w wyborze dziedziny, budzącej szczególne zainteresowanie Studenta, w ramach której Student będzie mógł pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności i z zakresu której będzie mógł przygotować pracę licencjacką;
C2- przygotowanie pracy licencjackiej: określenie tematu i celu pracy, układ pracy, cytowania źródeł (aktów prawnych, literatury i orzecznictwa sądowego) sporządzanie wykazów wykorzystanych źródeł
Wymagania wstępne
W1- posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,
W2- posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu publicznego prawa gospodarczego;
W3- posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa ochrony środowiska
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, co prezentuje w przygotowywanych referatach i kolejnych rozdziałach pracy licencjackiej;
K_W03 Ma znaczną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania;
K_W16 Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego;

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii;
K_U05 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej;
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie (przygotowywanie referatów) i na piśmie (przygotowywanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej) na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania, terminowo przedstawia zadane mu referaty, cyklicznie prezentuje kolejne rozdziały pracy licencjackiej
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac licencjackiej, orzecznictwo, wzory pism, wniosków i formularzy zamieszczanych jako załączniki
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy licencjackiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa ochrony środowiska. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy licencjackiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy licencjackiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy licencjackiej. Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika indywidualne z prowadzącym zajęcia oraz na forum grupy przedyskutowanie sformułowania tematu, koncepcji rozprawy, problemów badawczych i planu prac
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
brak zaliczenia z przedmiotu (przedmiot na zaliczenie)
semestr I:
W: nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, nie zna podstawowych konwencji terminologicznych i regulacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: nie potrafi określić przedmiotu swoich zainteresowań i dokonać wyboru tematu pracy licencjackiej; nie potrafi opracować planu pracy licencjackiej i przedstawić podstawowego wykazu literatury do danego tematu;
K: nie jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny (przynajmniej w sposób ogólny) w zakresie tematyki będącej przedmiotem pracy licencjackiej; nie widzi potrzeby systematyzacji i rozwoju swojej wiedzy;
semestr II:
W: nie posiada należytej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, nie zna podstawowych konwencji terminologicznych i regulacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: nie potrafi przygotować i złożyć kompletnej pracy licencjackiej;
K: nie jest w stanie bronić własnego stanowiska, odnieść się do różnych stanowisk przedstawicieli doktryny, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych w zakresie problematyki podejmowanej w pracy licencjackiej; nie widzi potrzeby ciągłego dokształcania się

zaliczenie przedmiotu (przedmiot na zaliczenie)
semestr I:
W: posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o administracji, zna podstawowe konwencje terminologiczne i regulacje z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: potrafi określić przedmiotu swoich zainteresowań i dokonać wyboru tematu pracy licencjackiej; potrafi opracować planu pracy licencjackiej i przedstawić podstawowy wykaz literatury do danego tematu;
K: jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny (przynajmniej w sposób ogólny) w zakresie tematyki będącej przedmiotem pracy licencjackiej; widzi potrzebę systematyzacji i rozwoju swojej wiedzy;
semestr II:
W: posiada należytą i kompleksową wiedzę z zakresu nauk o administracji, zna podstawowe konwencje terminologiczne i regulacje z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: potrafi przygotować i złożyć kompletną pracę licencjacką;
K: jest w stanie bronić własnego stanowiska, odnieść się do różnych stanowisk przedstawicieli doktryny, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych w zakresie problematyki podejmowanej w pracy licencjackiej; widzi potrzebę ciągłego dokształcania się
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy licencjackiej ;
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2000
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 10 - Seminarium » Seminarium dyplomowe
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.