Prawo wykroczeń (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Tunia prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z ogólnymi założeniami tworzenia prac naukowych
C2. Zapoznanie ze sposobem wyboru tematu pracy oraz sposobem przeprowadzania kwerendy i gromadzenia źródeł prawa i literatury
C3. Wyrobienie umiejętności pozyskiwania informacji potrzebnych do realizacji tematu pracy naukowej
C4. Wyrobienie umiejętności tworzenia pracy naukowej
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

Student:
K_W01 zna fachową terminologię
K_W02 wie jak korzystać ze źródeł informacji
K_W03 zna zasady tworzenia pracy naukowej
K_W04 zna technikę tworzenia planu pracy oraz wykazów bibliograficznych
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
K_U01 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną
K_U02 potrafi sformułować tytuł pracy, sporządzić jej plan i realizować postawioną w nim tezę
K_U03 potrafi posługiwać się terminologią i językiem stosowanym na gruncie prawa wykroczeń
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
K_K02 wie, jak wykorzystać w życiu społecznym zdobyte umiejętności
K_K03 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
Słowne: konwersacja, dyskusja
Oglądowe: prezentacja treści
Praktyczne: analiza źródeł prawa i orzecznictwa, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Ogólne założenia tworzenia pracy naukowej; wybór i sformułowanie tematu pracy; zasady przeprowadzania kwerendy bibliotecznej oraz gromadzenia źródeł prawa, orzecznictwa i literatury; tworzenie zapisów i notatek (fiszek) oraz ich segregowanie; zasady korzystania z Internetu jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy naukowej; przygotowanie planu pracy; sposób (technika) pisania pracy naukowej oraz cytowania stanowisk prezentowanych w literaturze i orzecznictwie; zasady dowodzenia postawionej tezy; konstruowanie przypisów i odsyłaczy; tworzenie wstępu i zakończenia pracy; tworzenie konkluzji i podsumowań; sporządzanie wykazów bibliograficznych i skrótów; redagowanie tabel, schematów i aneksów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa literatura:
A. Marek, A. Marek-Ossowska, Prawo wykroczeń – materialne i procesowe, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2019.
T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wyd. 4, Lexis Nexis, Warszawa 2012.
M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2008.
U. Łabuz (red.), Prawo wykroczeń. Repetytorium, Warszawa 2008.
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2018.
T. Bojarski (i in.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Uzupełniająca literatura - zależy od realizowanego tematu pracy.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 10 - Seminarium » Seminarium dyplomowe
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.