Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy licencjackiej
C2 - Konsultowanie poszczególnych części pracy licencjackiej
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zasad dotyczących pisania pracy licencjackiej
W2 - Umiejętność doboru odpowiednich źródeł
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i administracji samorządowej - K_W08
2. student zna zależności pomiędzy systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym - K_W14
3. student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - K_W 16

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi obserwować zjawiska społeczne i analizować ich wpływ na administrację publiczną - K_U01
2. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy licencjackiej - K_U04
3. student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników, pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy licencjackiej - K_U05
4. student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy licencjackiej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin np. ekonomii, prawa - K_U07
5. student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny -.K_U08
6. student posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, formułowania wniosków, podsumowań i ocen wybranych problemów z zakresu administracji publicznej - K_U09
7. student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy licencjackiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne - K_U014
8. student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu ustroju administracji publicznej - K_U015

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - K_K01
2. student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie realizować poszczególne etapy związane z przygotowywaniem pracy licencjackiej- K_K03
3. student dostrzega dylematy etyczne w związku z przygotowywaną pracą licencjacką - K_K04
4. student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacja prac licencjackich, orzecznictwa,
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy licencjackiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego. Przedstawienie sposobu przygotowania planu pracy licencjackiej. Omówienie zasad sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Przedstawienie struktury wstępu i zakończenia pracy licencjackiej oraz zasad sporządzania wykazu literatury. Dokonanie analizy zasad zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zebranych materiałów źródłowych, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Przygotowanie pracy licencjackiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. Każdy uczestnik przedstawia na forum grupy koncepcję pracy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Semestr I – wybór tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury, prezentacja pierwszego rozdziału pracy.
Semestr II - przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie kompletnej pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Pułło A., 2000., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa
Boć, J., 2009., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław
Bielecki R., Ruczkowski P., 2011, Ustrojowe prawo administracyjne, Wyd. Difin
Sługocki J., 2012., Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa
Zimmermann J., 2012., Prawo administracyjne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa
Dolnicki B., 2009. Samorząd terytorialny, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Izdebski H., 2011. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. LexisNexis, Warszawa
Hauser R., Niewiadomski Z.(red.), 2011. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 10 - Seminarium » Seminarium dyplomowe
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.