Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Ganczar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - W zakresie wiedzy celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy pozwalającej na przygotowanie pracy licencjackiej przede wszystkim w zakresie metodologii jej przygotowania.
C2 - zapoznanie studentów z metodami i narzędziami pozwalającymi opisywać struktury i zadania jednostek samorządu terytorialnego
C3 - W zakresie umiejętności celem wykładu jest powstanie u studentów umiejętności przygotowania pracy licencjackiej, szczególnie w zakresie umiejętności poszukiwania źródeł badawczych niezbędnych do przygotowania pracy licencjackiej.
Wymagania wstępne
Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych zagadnień z prawa administracyjnego, teorii państwa i prawa oraz prawa ustrojowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla ustroju administracji publicznej i prawa administracyjnego, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne, a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów samorządu terytorialnego oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na ustrój administracji publicznej.
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w samorządzie terytorialnym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, wzory pism, wniosków i formularzy zamieszczanych jako załączniki
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa informatycznego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy student otrzymuje zaliczenie jeżeli posiada wiedzę w zakresie metodologii pisania pracy licencjackiej
W zakresie umiejętności kryterium zaliczenia jest przedstawienie kolejnych części przygotowanej pracy licencjackiej.
W zakresie kompetencji społecznych kryterium zaliczenia obejmuje sprawdzenie realizacji indywidualnie określonych celów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PODSTAWOWA:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 10 - Seminarium » Seminarium dyplomowe
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.