Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z pojęciem, zakresem i źródłami prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej, w tym w odniesieniu do prawa autorskiego, jak i prawa własności przemysłowej, ponadto wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne z tej dziedziny, następnie dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, a także wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach w/w zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.
Wymagania wstępne
Wymagane są podstawy wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego prywatnego (handlowego)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Zna mechanizmy integracji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie
K_W07 Zna zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, charakter prawa unijnego, unijny system ochrony prawnej oraz posiada wiedzę na temat polityk Unii Europejskiej oraz zasad współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Potrafi dokonać analizy unijnych źródeł prawa oraz zna mechanizmy ich interpretacji
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na rynku wewnętrznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Posiada zdolność kreatywnego udziału na rynku pracy
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
K_K04 Potrafi uczestniczyć w inicjatywach o charakterze społecznym, politycznym i gospodarczym
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Oglądowe: prezentacje multimedialne, dokumenty urzędowe; orzecznictwo; pisma procesowe,
Praktyczne: akty prawne do opisu i analizy; kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs;
Treści programowe przedmiotu
W zakresie wiedzy:
1. zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami
w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do prawa autorskiego, jak i prawa własności przemysłowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego;
2. zapoznanie studentów z podstawowymi normami dotyczącymi w/w prawa, w tym z takimi normami w krajowym, międzynarodowym i europejskim porządku prawnym oraz z wzajemnymi relacjami prawnymi między wymienionymi normami prawa z różnych porządków prawnych;
3. wyjaśnienie specyfiki problemów ochrony własności intelektualnej, w tym scharakteryzowanie, ich przyczyn i skutków, w szczególności praktycznych, w tym zwłaszcza w zakresie prawa europejskiego;
4. zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami w uzyskiwaniu oraz korzystaniu z praw własności intelektualnej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego.
5. zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego.
W zakresie umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej; poznanie i zrozumienie roli tej dziedziny prawa we współczesnym świecie; zrozumienia i istoty przedmiotów ochrony (dóbr) własności intelektualnej; poznanie warunków formalnych (procedur) uzyskiwania ochrony na dobra własności intelektualnej; poznanie celu i znaczenia reguł ochrony własności intelektualnej oraz uzyskania i korzystania z ochrony dóbr własności intelektualnej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego;
2. wyrobienie umiejętności w korzystaniu z różnych źródeł prawa i innych dokumentów, w tym elektronicznych zbiorów (baz) danych o przedmiotach ochronie własności intelektualnej, oraz umiejętności w interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów;
3. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
4. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie
i piśmie terminologią obowiązującą w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, jak
i używania tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami.
W zakresie kompetencji społecznych:
1. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny zjawisk w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, z uwzględnieniem informacji o przedmiocie oceny i unikania jednostronności;
2. wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej;
3. wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów, zwłaszcza problemów praktycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie prezentacji (najlepiej) multimedialnej na wybrany temat dot. ochrony własności intelektualnej i jej przedstawienie na zajęciach oraz przygotowanie się (poprzez zadawanie pytań) do prezentacji przedstawianych przez innych uczestników zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1. J. Barta. R. Markiewicz, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2011;
2. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2007;
3. R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2016;
4. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010;
5. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010.
Uzupełniająca:
1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018;
2. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014;
3. M. Nowikowska, M. Rutkowska-Sowa, J. Sieńczyło-Chlabicz (red.nauk.), Z. Zawadzka, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010;
4. R. Skubisz (red.), Własności przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE i Sadu Pierwszej Instancji i Urzędu harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, Warszawa 2008;
5. J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem