Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Rafał Biskup
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa obrotu instrumentami finansowymi, zwłaszcza obrotu giełdowego
C 2. Wyjaśnienie specyfiki obrotu, kompetencji instytucji kontrolnych i nadzorczych w zakresie obrotu
C 3. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami uczestnictwa inwestorów w obrocie
C 4. Zapoznanie studentów podstawowymi korzyściami i zagrożeniami z tytułu uczestnictwa w obrocie
Wymagania wstępne
W. 1 Wykład przeznaczony jest dla studentów III –V roku studiów.
W 2 . Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w obszarze prywatnego obrotu papierami wartościowymi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY Student
K_W03 Zna terminologię prawa obrotu instrumentami finansowymi i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami struktury obrotu

K_W04 Zna źródła prawa obrotu instrumentami finansowymi i potrafi je sklasyfikować
K_W06 Zna funkcje przepisów polskich i unijnych, w oparciu o które jest organizowany obrót papierami wartościowymi oraz ma wiedzę na temat z podmiotów uczestniczących
w obrocie
K_W07 Zna najważniejsze instytucje organizujące rynek papierów wartościowych
K_W08 Zna kompetencje i wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi organami organizującymi obrót papierami wartościowymi
K_W09, K_W13 Zna wpływ instytucji organizujących obrót instrumentami finansowymi na rozwój społeczny i gospodarczy, rozumie zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
K_W10 Zna techniki i sposoby pozyskiwania informacji na temat spółek uczestniczących w obrocie
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie prawa obrotu instrumentami finansowymi w celu interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych
K_U03 Potrafi używać pojęć stosowanych prawie obrotu instrumentami finansowymi w celu nazwania zachodzących tam zjawisk
K_U04 Potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń
i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu (masmedia, internet) oraz oceniać ich znacznie w celu podejmowania właściwych decyzji w obrocie
K_U07 Potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią prawno-ekonomiczną , w celu wyjaśnienia
i opisu instytucji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
K_U08 Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa obrotu instrumentami finansowymi oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona
K_U09, K_U10 Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawno- ekonomiczne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań

K_U12 Potrafi nazwać etyczne zachowania w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej, pozyskiwania informacji, wykorzystywania informacji. Potrafi przewidzieć skutki przekazywanej informacji dla różnych dziedzin życia i gospodarki
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, rozumie znaczenie terminowości i skutkach niedotrzymania termu jego realizacji

K_K04 Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy prawno – ekonomiczne związane z uczestnictwem i organizacją obrotu instrumentami finansowymi, rozumie znaczenie zasad etycznych w obrocie
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 Potrafi podejmować decyzje w oparciu o ekonomiczny rachunek zysków i strat
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo,

Praktyczne: studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Wszystkie zajęcia w formie wykładu.
1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych.
2. Różnice pomiędzy obrotem publicznym a prywatnym – pojęcie oferty publicznej.
3. Organizacja systemu obrotu publicznego.
4. Wprowadzenie instrumentów finansowych do publicznego obrotu.
5. Powstanie i rozwój giełdy. Organizacja obrotu na platformach.
6. Zasady uczestnictwa inwestorów w obrocie.
7. Strategie inwestowania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Egzamin: dwie prace badawcze na temat dwóch wybranych spółek publicznych, które student rekomenduje do zainwestowania lub jest inwestycji w nie przeciwny
2. Egzamin ustny (na zasadzie wyjątku)

Ocena niedostateczna:
W: student nie zna podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu (np. giełda, instrument finansowy, zasady obrotu na giełdzie)
U: Student nie potrafi odszukać konkretnych przepisów w zakresie publicznego obrotu instrumentami finansowymi
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji konkretnej decyzji inwestycyjnej

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawach regulujących obrót instrumentami finansowymi, ale nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki decyzji inwestycyjnej, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu publicznego obrotu instrumentami finansowymi (w tym wszystkie najbardziej podstawowe)
U: Student potrafi odszukać normy żądane normy zamieszczone w kodeksie postępowania administracyjnego, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje
K: Student potrafi ocenić skutki prawne konkretnej decyzji inwestycyjnej, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w przepisach regulujących publiczny obrót instrumentami finansowymi
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować konkretną decyzję inwestycyjną, ma także wiedzę, jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.M. Wierzbowski, P. Wajda (red.) Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Warszawa 2012
2.M. Romanowski, Publiczny obrót papierami wartościowymi. Komentarz . Warszawa 2002,
3.J. Socha, Rynek, giełda, inwestycje. Warszawa 1998,
4. R. Czerniawski, Giełdy, Bielsko - Biała 1991, Tenże, Statuty Giełdy w Warszawie, Warszawa 1996.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Kraków 2008
2.C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i UE. Warszawa 2007
3. R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi, Bydgoszcz 2003.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę