Organizacje pożytku publicznego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Wytrążek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z podstawami formalno-prawnymi działania organizacji społecznych
C2 - przedstawienie procedury rejestracji stowarzyszeń i fundacji w KRS oraz uzyskania statusu OPP
C3 - przedstawienie funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i wolontariatu
Wymagania wstępne
W1 - znajomość regulacji konstytucyjnych dotyczących wolności zrzeszania
W2 - świadomość roli trzeciego sektora we współczesnym państwie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12 Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U12 Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, projekt badawczy, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka i rola trzeciego sektora w Polsce
2. Istota i specyfika organizacji społecznych
3. Zakładanie stowarzyszeń
4. Powoływanie fundacji
5. Wewnętrzne prawo organizacji
6. Status organizacji pożytku publicznego
7. Wolontariat
8. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych
9. Kontrola i nadzór nad OPP
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć i zasad prawnych dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora
(U) - Student nie potrafi interpretować podstawowych przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i zasady prawne dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora
(U) - Student potrafi interpretować podstawowe przepisy dotyczących organizacji pożytku publicznego
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i zasad prawnych dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora
(U) - Student potrafi interpretować przepisy dotyczących organizacji pożytku publicznego, potrafi operować przykładami
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student w dobrym stopniu zna zasady rejestracji i funkcjonowania organizacji pożytku publicznego
(U)- Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy przypadku, potrafi wypełniać wnioski w procedurze rejestracyjnej OPP
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, LEX, 2012
- P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2011
- R. Skiba, Jak zostać organizacją pożytku publicznego, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
- M. H. Kurleto, Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne – funkcjonowanie –
rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę