Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Wytrążek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z rolą marketingu w prowadzeniu działalności gospodarczej
C2 - poznanie zasad segmentacji rynku
C3 - nabycie umiejętności sporządzenia prostej strategii marketingowej i zastosowania instrumentów marketingowych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii organizacji i zarządzania
W2 - umiejętność analizy przypadków i wyciągania wniosków
W3 - podstawowa wiedza o zachowaniach klientów i komunikacji ze sprzedawcami
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W11 Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12 Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W17 Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U11 Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U15 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05 Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją, praca w grupach, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie marketingu
2. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości
3. Podstawowe teorie marketingu
4. Wizerunek i profil przedsiębiorcy
5. Klienci, rynek, otoczenie przedsiębiorcy
6. Badania marketingowe
7. Segmentacja rynku
8. Zarządzanie produktem i ceną
9. Zarządzanie dystrybucją i komunikacją
10. Strategie marketingowe
11. Marketing usług
12. Marketing bezpośredni
13. Reklama, marketing w sieci internet
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć i zasad dotyczących marketingu
(U) - Student nie potrafi określić wpływu marketingu na funkcjonowanie przedsiębiorcy
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące marketingu
(U) - Student potrafi wskazać podstawowe przejawy wpływu marketingu na działanie przedsiębiorcy
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i zasad prawnych dotyczących marketingu
(U) - Student potrafi analizować sytuacje przesiębiorców i wskazać kierunek strategii marketingowej
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student w dobrym stopniu zna zasady zasady marketingu
(U)- Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy przypadku i opracować model strategii marketingowej
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- B. Lunden, U. Svensson, Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk 2014
- H. Szulce, M. Florek, K. Janiszewska, T. Żyminkowski, Marketing w działalności gospodarczej (praca zbiorowa), WSiP 2013
- Ph. Kotler, M. Kotler, Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.
- Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
- Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
- Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011
- E. Mazurkiewicz, Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę