Metodologia nauk administracyjnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi współczesnymi metodami badań naukowych, ich skutecznością i wartością poznawczą.
C2 - Wykorzystanie w praktyce, podczas pisania poszczególnych części pracy dyplomowej metod i narzędzi badawczych.
Wymagania wstępne
W1 - Bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego
W2 - student ma świadomość statusu i znaczenia nauk administracyjnych w ogólnym systemie nauk
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 student zna metody i techniki pracy naukowo-badawczej.
K_W02 ma wiedzę na temat projektowania własnej ścieżki rozwoju.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
K_U02 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk administracyjnych. Potrafi korzystać z innych dyscyplin naukowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, opis, referat, lektura.
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne prowadzące do nabycia umiejętności zbierania i porządkowania materiałów naukowych w celu przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131.
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin