Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1- przedstawienie podstawowych celów i założeń unijnej polityki energetycznej;
C2- określenie głównych problemów występujących w obszarze bezpieczeństwa energetycznego UE oraz kierunków dalszego rozwoju polityki bezpieczeństwa energetycznego UE;
C3- analizowanie postanowień zawartych w dokumentach i strategiach UE, jak i również orzeczeń sądów unijnych i trybunałów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego UE;
C4- zaprezentowanie działań podejmowanych przez UE oraz państwa członkowskie mających na celu realizację polityki energetycznej UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii
Wymagania wstępne
W1- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu materialnego i instytucjonalnego prawa UE;
W2- posługiwanie się podstawową terminologią z zakresu prawa UE
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W03 Zna mechanizmy oraz modele współpracy we współczesnych stosunkach międzynarodowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego;
K_W07 Posiada wiedzę na temat polityki UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz zasad współpracy między państwami członkowskimi w zakresie realizacji polityki energetycznej UE
UMIEJĘTNOŚCI:
K_U01 Potrafi analizować podstawowe procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym wpływające na tworzenie i kształt wspólnego rynku energetycznego;
K_U03 Potrafi dokonać analizy unijnych źródeł prawa z zakresu bezpieczeństwa energetycznego oraz zna mechanizmy ich interpretacji;
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na energetycznym rynku wewnętrznym;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K02 Posiada zdolność do pracy w grupie oraz kreowania pracy grupy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja;
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych (w tym multimedialnych) środków dydaktycznych, e-learning;
Praktyczne: analiza case study
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe konwencje terminologiczne i zasady dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty dotyczące międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwotnym prawie UE. Proces kształtowania się polityki energetycznej UE. Instytucjonalne podstawy prowadzenia polityki energetycznej UE. Instrumenty implementacji polityki UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Implementacja polityki energetycznej UE w odniesieniu do ochrony środowiska. Bezpieczeństwo energetyczne UE a ograniczenie wolności wspólnego rynku. Wsparcie dla energii jądrowej w UE. Finansowanie działań mających na celu wzrost bezpieczeństwa energetycznego z budżetu UE. System wsparcia dla przedsiębiorców energetycznych w prawie UE. Realizacja celów polityki energetycznej UE w Polsce. Zewnętrzna polityka energetyczna UE
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
(W) Nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu unijnej polityki energetycznej, nie zna podstawowych konwencji terminologicznych i regulacji dotyczących mechanizmów współpracy państw członkowskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze wewnątrzunijnym i zewnętrznym;
(U) Nie potrafi nawet w podstawowym zakresie analizować zasadniczych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym wpływających na tworzenie i kształt wspólnego rynku energetycznego; nie potrafi określić pozycji podmiotów gospodarczych i społecznym na energetycznym rynku wewnętrznym, dokonywać w podstawowym zakresie określić analizy i interpretacji unijnych źródeł prawa z zakresu bezpieczeństwa energetycznego;
(K) nie wykazuje zainteresowania pracy w grupie, wspólnej realizacji powierzonych zadań (np. rozwiązywania case law);

ocena dostateczna:
(W) Posiada podstawową wiedzę z zakresu unijnej polityki energetycznej, zna podstawowe konwencje terminologiczne i regulacje dotyczące mechanizmów współpracy państw członkowskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze wewnątrzunijnym i zewnętrznym;
(U) Potrafi w podstawowym zakresie analizować zasadnicze procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym wpływające na tworzenie i kształt wspólnego rynku energetycznego; potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na energetycznym rynku wewnętrznym, dokonywać w podstawowym zakresie analizy i interpretacji unijnych źródeł prawa z zakresu bezpieczeństwa energetycznego;
(K) wykazuje minimalne zainteresowanie pracy w grupie, wspólną realizacją powierzonych zadań (np. rozwiązywania case law);

ocena dobra:
(W) posiada należytą wiedzę z zakresu unijnej polityki energetycznej, zna konwencje terminologiczne i regulacje dotyczące mechanizmów współpracy państw członkowskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze wewnątrzunijnym i zewnętrznym;
(U) potrafi analizować procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym wpływające na tworzenie i kształt wspólnego rynku energetycznego; potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na energetycznym rynku wewnętrznym, dokonywać analizy i interpretacji unijnych źródeł prawa z zakresu bezpieczeństwa energetycznego;
(K) wykazuje zainteresowanie pracy w grupie, wspólną realizacją powierzonych zadań (np. rozwiązywania case law);

ocena bardzo dobra:
(W) posiada usystematyzowaną, szeroką wiedzę z zakresu unijnej polityki energetycznej, doskonale zna konwencje terminologiczne i regulacje dotyczące mechanizmów współpracy państw członkowskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze wewnątrzunijnym i zewnętrznym;
(U) szybko i dogłębnie analizuje procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym wpływające na tworzenie i kształt wspólnego rynku energetycznego; szybko i trafnie potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na energetycznym rynku wewnętrznym, dokonywać analizy i interpretacji unijnych źródeł prawa z zakresu bezpieczeństwa energetycznego;
(K) wykazuje zainteresowanie pracy w grupie, przyjmuje rolę lidera w realizacji powierzonych zadań (np. rozwiązywania case law);
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.M. Nowak, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010.
2.M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
3.F.M. Elżanowski, Polityka energetyczna Prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.M. Cherke, F.M. Elżanowski, M. Swora (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010.
2.M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
3.A. Gawlikowska-Fyk, Biuletyn Europejski 2009-2010. Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, Lublin 2011.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę