Prawo bioetyczne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Lis prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student zdobędzie wiedzę związaną z prawnymi problemami w przedmiocie przeprowadzanych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich).
C2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia podstawowych przepisów prawnych w zakresie prowadzonych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich).
C3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielania porad prawnych w zakresie prowadzonych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich) oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie tego typu spraw.
Wymagania wstępne
Nie ma wstępnych wymagań. Przedmiot jest przeznaczony dla każdego studenta po ukończeniu V semestru studiów na kierunku prawo, który chce zapoznać się z prawami problemami w przedmiocie przeprowadzonych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich). Problematyka prawna będzie obejmować zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i międzynarodowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna i rozumie terminologie prawniczą w zakresie problemów prawnych w przedmiocie przeprowadzonych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich). Ma wiedzę o rodzajach i treści orzeczeń sądowych wydawanych w sprawach sądowych dotyczących tej problematyki - zwłaszcza w aspekcie międzynarodowym. (K_W03)
Ma podstawową wiedzę o instytucjach uczestniczących w przeprowadzanych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich). Zna i rozumie sposoby funkcjonowania poszczególnych instytucji na gruncie prawa bioetycznego. (K-W07)

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk związanych z przeprowadzanymi aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich). Potrafi także porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa bioetycznego. (K_U03, K_U08)
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosownej wiedzy w zakresie rozwiązywania określonego problemu prawnego (zarówno w płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. (K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma przekonanie o władze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu spraw mieszczących się w pojęciu prawa bioetycznego. (K_K04)
Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bioetycznego. (K_K06)
Metody dydaktyczne
Słowne:
wykład konwersatoryjny
dyskusja
referat
Oglądowe:
studium przypadku (orzecznictwo)
prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Konwersatorium \\\"Prawo bioetyczne\\\" obejmuje swoją treścią prawne problemy (zarówno na płaszczyźnie prawa krajowego, jak i międzynarodowego) w przedmiocie przeprowadzanych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student jest zobowiązany do przygotowania na potrzeby zajęć dwóch referatów z zakresu prawa bioetycznego (na temat wskazany przez prowadzącego oraz na temat wybrany przez samego studenta), które wygłasza w obecności pozostałych uczestników konwersatorium. ocena numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3,0 jest samodzielne wygłoszenie dwóch referatów (przy uwzględnieniu, iż w podstawowym zakresie musi zostać zrealizowany temat wskazany przez prowadzącego oraz samego studenta). Wiedza, umiejętności i kompetencja dotyczą przeprowadzonych aktualnie w polskich szpitalach procedur medycznych, przeszczepów tkanek i narządów, testów genetycznych, wspomaganej prokreacji, procedur zmierzających do przedwczesnego zakończenia życia ludzkiego, inżynierii genetycznej (w tym klonowania tkanek i narządów ludzkich).
Niedostateczny
Student nie spełnił wyżej wskazanego warunku oraz:
W
Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej, sposobu funkcjonowania poszczególnych instytucji na gruncie prawa bioetycznego, nie ma wiedzy o rodzajach i treści orzeczeń sądowych w tym zakresie.
U
Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi, wykorzystywania zdobytej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów bioetycznych, nie potrafi używać technik komunikacyjnych.
K
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, nie ma zdolności refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu spraw mieszczących się w pojęciu prawa bioetycznego. Nie potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bioetycznego.
Dostateczny
Student spełnił wyżej wskazany warunek oraz:
W
Na podstawowym poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą, sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji na gruncie prawa bioetycznego, ma wiedzę o rodzajach i treści orzeczeń sądowych w tym zakresie.
U
Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi, wykorzystywania zdobytej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów bioetycznych, potrafi używać technik komunikacyjnych.
K
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, nie ma zdolności refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu spraw mieszczących się w pojęciu prawa bioetycznego. Nie potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bioetycznego.
Dobry
Student spełnił wyżej wskazany warunek oraz:
W
Na średnim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą, sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji na gruncie prawa bioetycznego, ma wiedzę o rodzajach i treści orzeczeń sądowych w tym zakresie.
U
Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi, wykorzystywania zdobytej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów bioetycznych, potrafi używać technik komunikacyjnych.
K
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, nie ma zdolności refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu spraw mieszczących się w pojęciu prawa bioetycznego. Nie potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bioetycznego.
Bardzo dobry
Student spełnił wyżej wskazany warunek oraz:
W
Na wysokim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą, sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji na gruncie prawa bioetycznego, ma wiedzę o rodzajach i treści orzeczeń sądowych w tym zakresie.
U
Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi, wykorzystywania zdobytej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów bioetycznych, potrafi używać technik komunikacyjnych.
K
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, nie ma zdolności refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Literatura podstawowa:
1. J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2014.
2. J. Czepek, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska, Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo, wyd. 1, Warszawa 2014.
3. J. Doroszewski, M. Kulus, A. Markowski (redaktorzy naukowi), Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, wyd. 1, Warszawa 2014.
4. J. Duda, Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej, wyd. 1, Warszawa 2011.
5. J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Wydanie 1, Warszawa 2010.
6. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, wyd. 1, Warszawa 2010.

- Literatura uzupełniająca:
1. M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, wyd. 1, Warszawa 2011.
2. J. Kapelańska-Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, wyd. 1, Warszawa 2011.
3. O. Nawrot, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, wyd. 1, Warszawa 2011.
4. M. Mozgawa (red.), Eutanazja, wyd. 1, Warszawa 2015.
5. J. Hartman , M. Waligóra, Etyczne aspekty decyzji medycznych, wyd. 1, Warszawa 2011.
6. M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, wyd. 1, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę