Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Biały
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z problematyką ubezpieczeń – część ogólna i szczegółowa prawa zobowiązań.
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa zobowiązań w kontekście tematyki przedmiotu – część ogólna i szczegółowa i jego tendencji rozwojowych zarysowanych w ustawodawstwie, piśmiennictwie i orzecznictwie SN.
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie zobowiązań – część szczegółowa.
C4 - wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce wykonywania zawodu.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i postępowania cywilnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu prawa rzeczowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
W_02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań).
W_03
Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań) w języku polskim i podstawową w języku obcym.
W_05 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych.

W_07 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań).
UMIEJĘTNOŚCI
U_02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

U_03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
U_05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
U_09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów, a także rozwiązywać podstawowe problemy badawcze.

U_10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Uznaje znaczenie stałego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w celu uzyskiwania wiedzy koniecznej do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.

K_07 Formułuje własne sądy dotyczące posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie potrzebę poddania ich ocenie.

K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Dyskusja, Metaplan, SWOT, praca pod kierunkiem, praca z tekstem, praca zespołowa, Studium przypadku, wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu będzie dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli. W tym celu koniecznym jest szczegółowe omówienie problematyki szkody i odszkodowania w połączeniu z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ponadto, przedmiotem zajęć będzie zapoznanie studentów z tematyką ubezpieczeń w ogólności (ubezpieczenia osobowe i majątkowe). Studenci będą mieli możliwość pracy z dokumentami stosowanymi w postępowaniu likwidacyjnym (etap przedsądowy) i w postępowaniu sądowym. Zajęcia zawierają elementy przedsiębiorczości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej w obszarze prawa związanym z problematyką dochodzenia roszczeń w postępowaniu odszkodowawczym
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z obszaru prawa związanego z problematyką dochodzenia roszczeń w postępowaniu odszkodowawczym
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące omawianych zagadnień
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki w obszarze dochodzenia roszczeń w postępowaniach odszkodowawczych oraz potrafi przygotować podstawowe pisma, w tym procesowe
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz rządzące nimi prawidłowości; potrafi w sposób prawidłowy i samodzielny przygotować pisma, w tym procesowe, związane z dochodzeniem odszkodowań
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, wydanie 11;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2017;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 12, Warszawa 2017;
Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, CH Beck, Warszawa 2017;
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 354-534), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449 (10), t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 9, Warszawa 2018;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015;
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna,t. 6, wyd. 3, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, T. 1. Komentarz art. 1 - 449 i. 11, red. M. Gutowski, C,H, Beck, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę