Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student zdobędzie wiedzę w zakresie prowadzenia rozmowy z klientem i ustalania stanu faktycznego sprawy, stosowania odpowiednich przepisów prawnych do konkretnego casusu;
C2 - Student zapozna się zasadami prawidłowego gromadzenia dokumentacji, jej przechowywania i archiwizowania; sporządzania opinii prawnych przy wykorzystaniu dostępnych źródeł
C3 - Student będzie doskonalił umiejętność prowadzenia rozmowy z klientem oraz aplikowania zdobytej wiedzy w celu sporządzania opinii prawnych i pism procesowych
C4 - Student będzie potrafił właściwie traktować klienta, wysłuchać go; kształtować profesjonalne podejście do zawodu oraz autodoskonalić się
Wymagania wstępne
Aby student mógł efektywnie uczestniczyć w klinice prawa w sekcji rodzinnej powinien przynajmniej ukończyć I semestr III roku studiów na kierunku prawo.
W 1 - zaliczenie prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego
W 2 - zaliczenie zobowiązań
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą zwłaszcza z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz z postępowania cywilnego (K_W03)
2. Zna i rozumie zasady wykładni prawa oraz potrafi je zastosować do poszczególnych stanów prawnych (K_W05)
3. Praktyka w klinie pozwala zdobyć wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (K_W14)
4. Spotkania i rozmowy z klientami przyczyniają się do uporządkowania wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych (K_W15)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu ustalania właściwego stanu faktycznego sprawy oraz rozumienia i analizy zjawisk prawnych (K_U03)
2. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów (K_U09)
3. Posiada umiejętność przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego (K_U11)
4. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w rozmowach z klientami; podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze rozstrzyganych spraw (K_U12)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące przygotowaniu opinii prawnej, dbając o jej terminowe sporządzenie i przekazanie klientowi (K_K03)
2. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K04)
3. Połączenie praktyki z teorią pozwala jeszcze bardzie odpowiedzialnie przygotowywać się do swojej pracy (K_K07)
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają formę konwersacji i są prowadzone we współpracy ze studentami. Student dyżurujący w poradni przedstawia na zajęciach szczegółowo stany faktyczne poszczególnych spraw, które są następnie analizowane pod kątem aplikacji odpowiednich przepisów, proponowanych przez studentów. Następnie student w oparciu o dokonaną analizę stanu prawnego i wskazaniem właściwego rozwiązania problemu przygotowuje rzetelną i solidną opinię prawną. Na kolejnych zajęcia przedstawia efekt swojej pracy w postaci opinii prawnej i/lub pisma procesowego.
Treści programowe przedmiotu
Treści realizowane na zajęciach zależne są od problematyki spraw kierowanych przez klientów do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Obejmują swoim zakresem prawo rodzinne i opiekuńcze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium jest uzyskanie oceny dostatecznej na podstawie prawidłowo i w wymaganym terminie sporządzonej opinii prawnej.
Niedostateczny
Dostateczny
1. Student nie spełnił wyżej wskazanego warunku oraz:
(W)
Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej, zasad wykładni prawa, nie ma wiedzy i nie potrafi projektować ścieżki własnego rozwoju, nie ma wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce i późniejszym wykonywaniu zawodów prawniczych
(U)
Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi i rozumienia i analizy zjawisk prawnych, nie potrafi merytorycznie argumentować i uzasadniać tez i formułować wniosków, nie posiada umiejętności przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych, nie potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
(K)
Nie jest kompetentny w zakresie odpowiedniej oceny priorytetów, służących przygotowaniu opinii prawnej, nie dba o jej terminowe sporządzenie i przekazanie klientowi, nie zachowuje się w sposób profesjonalny i etyczny, wykonując powierzone zadania oraz nieodpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy

Dostateczny
1. Student spełnił wyżej wskazany warunek oraz:
(W)
Na podstawowym poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą, zasady wykładni prawa, ma wiedzę i potrafi projektować ścieżki własnego rozwoju, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce i późniejszym wykonywaniu zawodów prawniczych
(U)
Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi i rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi merytorycznie argumentować i uzasadniać tezy i formułować wnioski, posiada umiejętności przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych, potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
(K)
Jest kompetentny w zakresie odpowiedniej oceny priorytetów, służących przygotowaniu opinii prawnej, dba o jej terminowe sporządzenie i przekazanie klientowi, zachowuje się w sposób profesjonalny i etyczny, wykonując powierzone zadania oraz odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy

Dobry
1. Student spełnił wyżej wskazany warunek oraz:
(W)
Na średnim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą, zasady wykładni prawa, ma wiedzę i potrafi projektować ścieżki własnego rozwoju, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce i późniejszym wykonywaniu zawodów prawniczych
(U)
Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi i rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi merytorycznie argumentować i uzasadniać tezy i formułować wnioski, posiada umiejętności przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych, potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
(K)
Jest kompetentny w zakresie odpowiedniej oceny priorytetów, służących przygotowaniu opinii prawnej, dba o jej terminowe sporządzenie i przekazanie klientowi, zachowuje się w sposób profesjonalny i etyczny, wykonując powierzone zadania oraz odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy

Bardzo dobry
1. Student spełnił wyżej wskazany warunek oraz:
(W)
Na wysokim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą, zasady wykładni prawa, ma wiedzę i potrafi projektować ścieżki własnego rozwoju, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce i późniejszym wykonywaniu zawodów prawniczych
(U)
Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi i rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi merytorycznie argumentować i uzasadniać tezy i formułować wnioski, posiada umiejętności przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych, potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
(K)
Jest kompetentny w zakresie odpowiedniej oceny priorytetów, służących przygotowaniu opinii prawnej, dba o jej terminowe sporządzenie i przekazanie klientowi, zachowuje się w sposób profesjonalny i etyczny, wykonując powierzone zadania oraz odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.
2. K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.
3. T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012.
5. P. Hofmański, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T I – III, Warszawa 2011/2012.
4. J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
1.I. Kraśnicka, Kazusy i wzory pism. Warszawa 2011.
2. A. Zieliński, Postępowanie cywilne, Wzory z objaśnieniami, Warszawa 2008.
3. H. Haak, Prawo rodzinne. Wzory z objaśnieniami, Warszawa 2005.
3.P. Grabarczyk, K. Zimowska (red.), Wymowa prawnicza, Warszawa 2001.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę