Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Smarzewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wyrobienie umiejętności sporządzania pism procesowych w sprawach karnych.
C2 - wyrobienie umiejętności sporządzania prostych, jasnych dla klienta opinii prawnych.
C3 - wyrobienie umiejętności rozmowy z klientem i przyjmowania od niego sprawy (sporządzenia notatki przedstawiającej problem prawny).
Wymagania wstępne
W1 - zdany egzamin z prawa karnego i postępowania karnego.
W2 - znajomość reguł wykładni prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa karnego, procesu karnego i prawa karnego wykonawczego, najbardziej przydatnymi w wykonywaniu praktyki prawniczej - K_W03.
Zapoznanie studentów ze źródłami prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego wykonawczego, hierarchią norm oraz zasadami wykładni przepisów prawa karnego materialnego i procesowego - K_W04, K_W05.
Zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego oraz pogłębienie ich wiedzy w zakresie wybranych, najczęściej stosowanych w praktyce, instytucji wymienionych dziedzin prawa - K_W07.
Zapoznanie studentów z relacjami między strukturami organizacyjnymi poszczególnych organów procesowych (sądów prokuratury, policji, służby więziennej); zapoznanie studentów z wybranymi strukturami i instytucjami aktywnymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz ze sposobem ich funkcjonowania i rządzącymi nimi prawidłowościami - K_W06, K_W08, K_W09.
Zapoznanie studentów z stosowaniem norm prawa karnego procesowego i wykonawczego w praktyce udzielania porad prawnych - K_W10, K_W12, K_W13, K_W15.

UMIEJĘTNOŚCI
Wyrobienie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego (sensu largo) w celu analizowania i interpretowania zaobserwowanych zjawisk i procesów społecznych i prawnych - K_U01, K_U02.
Wyrobienie umiejętności używania pojęć prawa karnego w celu zrozumienia i analizy zjawisk prawnych - K_U03.
Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy w dziedzinie prawa karnego i rozwijania swojego warsztatu profesjonalnego korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii - K_U04.
Wyrobienie umiejętności formułowania i analizy problemów prawnych, prawidłowego doboru metod i narzędzi badawczych, opracowywania i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych, w szczególności – wyrobienie umiejętności interpretacji konkretnego stanu faktycznego, zastosowania przepisów prawnych do danego stanu faktycznego i przewidzenia skutków ich zastosowania - K_U05, K_U06.
Wyrobienie umiejętności samodzielnego analizowania stanu prawnego, rozwiązywania prostych problemów prawnych w dziedzinie prawa karnego, stawiania jasnych tez oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w celu trafnego formułowania podsumowań i do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej - K_U07, K_U08, K_U09, K_U10.
Wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności i rozwiązywaniu problemów prawnych, dostrzegania i analizowania dylematów etycznych, jak również umiejętności przewidywania skutków konkretnych działań dla stosowania prawa karnego - K_U12.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Uświadomienie potrzeby ciągłego pozyskiwania wiedzy i informacji - K_K01.
Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role (osoby przyjmującej klienta, który chce uzyskać pomoc prawną, osoby sporządzającej opinię prawną, komentatora sporządzonej opinii prawnej); wyrobienie umiejętności rozmowy z klientem, wyznaczania zadań; wyrobienie umiejętności organizacyjnych pozwalających na sprawne sporządzanie i dostarczanie klientom pisemnych porad prawnych; uświadomienie konieczności wzięcia na siebie odpowiedzialności za powierzone zadania - K_K02, K_K03.
Uświadomienie potrzeby zachowania się w sposób profesjonalny, jak również przestrzegania norm etycznych przy przyjmowaniu spraw i sporządzaniu opinii prawnych w sprawach karnych - K_K04, K_K05.
Wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej i rzetelnego przygotowania się do swojej pracy - K_K06, K_K07, K_K08.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie - Un_P_U01
Podejmuje działania w zakresie kreowania własnej kariery zawodowej - Un_P_K01
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie kazusów, dyskusja nad konkretnymi problemami prawnymi ujawnionymi w przyjętych sprawach. Studenci pełnią dyżury w siedzibie Kliniki oraz w Areszcie Śledczym w Lublinie. Przyjmują sprawy od klientów - osób ubogich potrzebujących podstawowej porady prawnej. W czasie zajęć sprawy są omawiane a następnie studenci sporządzają opinie prawne i projekty pism procesowych dla klientów.
Treści programowe przedmiotu
Zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej z prawa karnego procesowego, z prawa karnego materialnego oraz z zakresu wykładni prawa, Zapoznanie się z wybranymi instytucjami postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania wykonawczego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena z laboratorium - numeryczna w skali od 2 do 5.

Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest prawidłowe i terminowe sporządzenie co najmniej 2 opinii prawnych (w zależności od wpływu spraw) i towarzyszących im pism procesowych i odbycie co najmniej dwóch dyżurów w punkcie konsultacyjnym Kliniki. Aktywność na zajęciach - 50 %; sporządzenie kilku opinii prawnych i pism procesowych na kanwie rzeczywistych stanów faktycznych – spraw przyjętych od klientów - 50 %.

Końcowa ocena z laboratorium uzależniona jest od ilości, a przede wszystkim jakości sporządzanych opinii prawnych. Mają na nią wpływ także takie czynniki, jak w szczególności aktywność na zajęciach i w ramach innych form związanych bezpośrednio z pracą sekcji.

Kryteria udzielenia zaliczenia i warunkujące ocenę z laboratorium określono w przepisach § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Błoński M., Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem, Warszawa 2016.
Hofmański P., Zabłocki S., Wzory pism procesowych w sprawach karnych, Warszawa 2012.
Namysłowska-Gabrysiak B., Prawo karne, (seria wydawnicza: Biblioteka Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Warszawa 2008.

Augustyniak B., Eichstaedt K. Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, t. I i II, red. D. Świecki, LEX 2018.
Augustyniak B., Eichstaedt K. Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, red. D. Świecki, Warszawa 2016, LEX.
Boratyńska K.T., Czarnecki P., Górski A., Królikowski M., Sakowicz A., Warchoł M., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis.
Brodzisz Z., Gruszecka D., Haÿduk-Hawrylak I., Jasiński W., Kuźma M., Nita B., Nowicki K., Pachowicz Z., Ponikowski R., Posnow W., Szołucha S., Światłowski A., Świecki D., Świda Z., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018/Legalis 2018.
Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018, Legalis.
S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę