Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Jędrzejczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Ćwiczenie umiejętności prawniczych w zakresie pism procesowych
C2. Ćwiczenie pracy z klientami poradni prawnych
C3. Nauka etyki zawodów prawniczych
Wymagania wstępne
Ukończony kurs prawa podatkowego i postępowania administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 Student zna źródła prawa finansowego (podatkowego, bankowego)
K_W12 Student zna podstawowe procedury w postępowaniu podatkowym
K_W15 Student zna zasadę tajemnicy zawodowej
K_W15 Student zna zasady etycznego postępowania z klientami poradni prawnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Student potrafi dekodować decyzje urzędowe z zakresu prawa podatkowego
K_U05 Student potrafi właściwie analizować stan faktyczny sprawy
K_U05 Student potrafi dokonać wykładni przepisów prawa
K_U07 Student potrafi udzielać porady prawnej na piśmie
K_U07 Student sprawnie posługuje się językiem prawniczym w mowie i piśmie
K_U09 Student potrafi właściwie dobrać przepisy prawne i inne źródła prawa do analizowanych przypadków
K_U09 Student potrafi sporządzić opinię prawną
K_U12 Student potrafi sporządzić podstawowe pisma procesowe z zakresu prawa podatkowego
KOMPETENCJE (POSTAWY SPOŁECZNE)
K_K01 Student ma świadomość ustawicznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności
K_K02 Student umie pracować w zespole
K_K07 Student potrafi właściwie organizować czas przeznaczony na pracę w poradni i w klinice prawa
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie kazusów, praca w grupach, gry dydaktyczne, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna (orzecznictwo, interpretacje podatkowe)
Treści programowe przedmiotu
Analiza decyzji podatkowej
Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
Wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego
Odwołanie od decyzji
Wniosek o wznowienie postępowania
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Inne pisma podatkowe
Opinia prawna
Porada prawna
Zasady pracy z klientem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Fachowość przygotowanych samodzielnie pism i opinii prawnych
Pisemny sprawdzian pod koniec semestru
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Król (red.), Opinie prawne w praktyce, Warszawa 2017.
Wskazywana podczas laboratorium, w zależności od kazusów i stanów faktycznych
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę