Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Biały
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z problematyką zajęć – prawo prywatne
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa zobowiązań w kontekście tematyki przedmiotu i jego tendencji rozwojowych zarysowanych w ustawodawstwie, piśmiennictwie i orzecznictwie SN.
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie prywatnym.
C4 - wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce wykonywania zawodu.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, rodzinnego, zobowiązań, prawa spadkowego i postępowania cywilnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
W_02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, rodzinne, procedura cywilna).
W_03
Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań, rodzinne, spadkowe, procedura cywilna) w języku polskim i podstawową w języku obcym.
W_05 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych.

W_07 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, rodzinne, procedura cywilna).
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania (m.in. administracyjnego, karnego, cywilnego)

K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
U_02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

U_03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
U_05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
U_09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów, a także rozwiązywać podstawowe problemy badawcze.

U_10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPPOŁECZNE
K_07 Formułuje własne sądy dotyczące posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie potrzebę poddania ich ocenie.

K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Dyskusja, Metaplan, SWOT, praca pod kierunkiem, praca z tekstem, praca zespołowa, Studium przypadku, wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
Treści realizowane na zajęciach zależne są od problematyki spraw kierowanych przez klientów do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Obejmują swoim zakresem prawo prywatne. Zajecia zawierają elementy przedsiębiorczości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej w obszarze prawa związanym z problematyką prawa prywatnego
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań, w tym nie przygotował terminowo żadnej opinii prawnej i nie odbył obowiązkowego dyżuru

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z obszaru prawa związanego z problematyką prawa prywatnego
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące omawianych zagadnień
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić, przygotował w semestrze terminowo 1 opinię prawną i nie odbył obowiązkowego dyżuru

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki w obszarze prawa prywatnego oraz potrafi przygotować podstawowe pisma, w tym procesowe i opinie prawne
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację, napisał w semestrze terminowo dwie opinie prawne i odbył obowiązkowy dyżur

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących prawo prywatne oraz rządzące nimi prawidłowości; potrafi w sposób prawidłowy i samodzielny przygotować pisma, w tym procesowe oraz opinie prawne
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przygotował w semestrze terminowo co najmniej dwie opinie prawne, odbył obowiązkowy dyżur i angażował się w prace organizacyjne kliniki prawa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, wydanie 11;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2017;
Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, CH Beck, Warszawa 2017;
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 354-534), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449 (10), t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 9, Warszawa 2018;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015;
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna,t. 6, wyd. 3, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, T. 1. Komentarz art. 1 - 449 i. 11, red. M. Gutowski, C,H, Beck, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę