Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie Studentów z problematyką spraw z zakresu prawa administracyjnego
C2 – wyjaśnienie specyfiki prawa administracyjnego w świetle jego tendencji rozwojowych odzwierciedlonych w ustawodawstwie, orzecznictwie sądowo-administracyjnym i poglądach doktryny
C3 – wypracowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych, krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z danym problemem
C4 – wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy i jej stałej aktualizacji w praktyce wykonywania zawodu
Wymagania wstępne
Zajęcia dedykowane Studentom, którzy ukończyli III rok studiów prawniczych. Od uczestników wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ogólnego prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk (K_W01)
W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych prawa administracyjnego jako części prawa publicznego (materialne prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne) (K_W02)
W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa administracyjnego w języku polskim i podstawową w języku obcym (K_W03)
W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej) (K_W04)
W05 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa, w tym prawa administracyjnego (materialne i proceduralne). Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin (K_W06)
W06 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji (K_W08)
W07 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Posiada pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawa administracyjnego (K_W09)
W08 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości (K_W10)
W09 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa (K_W11)
W10Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania (m.in. administracyjnego, karnego, cywilnego) (K_W12)
W11 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości (K_W13)

UMIEJĘTNOŚCI
U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej (K_U01)
U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej (K_U02)
U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych (K_U03)
U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) (K_U04)
U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) (K_U05)
U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne (K_U06)
U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin (K_U07)
U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U08)
U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów, a także rozwiązywać podstawowe problemy badawcze (K_U09)
U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy (K_U10)
U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin (K_U11)
U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa (K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01 Uznaje znaczenie stałego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w celu uzyskiwania wiedzy koniecznej do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)
K02 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne, pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania (K_K02)
K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań (K_K03)
K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K04)
K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności (K_K05)
K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)
K07 Formułuje własne sądy dotyczące posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie potrzebę poddania ich ocenie (K_K07)
K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08)
Metody dydaktyczne
Dyskusja, Metaplan, SWOT, praca pod kierunkiem, praca z tekstem, praca zespołowa, Studium przypadku, wykład konwersatoryjny, metoda problemowa PBL (Problem Based Learning), rozmowa sokratyczna, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
Treści realizowane na zajęciach determinowane są problematyką spraw kierowanych przez klientów do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Obejmują swoim zakresem prawo administracyjne. Zajęcia zawierają elementy przedsiębiorczości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej w obszarze prawa związanym z problematyką prawa administracyjnego
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań, w tym nie przygotował terminowo żadnej opinii prawnej i nie odbył obowiązkowego dyżuru

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z obszaru prawa związanego z problematyką prawa administracyjnego
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące omawianych zagadnień
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić, przygotował w semestrze terminowo 1 opinię prawną i nie odbył obowiązkowego dyżuru

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki w obszarze prawa administracyjnego oraz potrafi przygotować podstawowe pisma, w tym procesowe i opinie prawne
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację, napisał w semestrze terminowo dwie opinie prawne i odbył obowiązkowy dyżur

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki prawno-administracyjne oraz rządzące nimi prawidłowości; potrafi w sposób prawidłowy i samodzielny przygotować pisma, w tym procesowe oraz opinie prawne
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przygotował w semestrze terminowo co najmniej dwie opinie prawne, odbył obowiązkowy dyżur i angażował się w prace organizacyjne kliniki prawa.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
W zakresie wiedzy - referat, obserwacja, prezentacja, praca pisemna
W zakresie umiejętności - obserwacja, prezentacja, praca pisemna, sprawdzian umiejętności praktycznych
w zakresie kompetencji społecznych - obserwacja
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Łódź 2016;
2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2018

Literatura uzupełniająca:
1. Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 1, Wydanie 2, Warszawa 2015;
2. Z. Duniewska, M. Górski, J. Jagielski, J. Kierzkowska, D. Kijowski, H. Nowicki, J. Stelmasiak, M. Szalewska, M. Zdyb, Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego. Tom 7, Wydanie 2, Warszawa 2017;
3. J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2019
4. Literatura dotycząca analizowanych problemów prawnych ujawnionych podczas dyżurów w UPP
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę