Nauka o karze (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Damian Szeleszczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z prawa karnego
C2 - praktyczne wykorzystanie wiedzy z prawa karnego polegające na rozwiązywaniu kazusów z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa
Wymagania wstępne
W1- Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, potwierdzoną zaliczeniem przedmiotu „Prawo karne”.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego.
.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność).
K_W07 Zna podstawowe instytucje prawa karnego oraz ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa.
K_W08 Zna relacje między organami orzekającymi w sprawach o przestępstwa a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej.
K_W10 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa karnego (orzecznictwo).
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych i analizować ich powiązanie z odpowiedzialnością za przestępstwa.
K_U02 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu prawa karnego, w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologiach (ICT).
K_U05 Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące prawa karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa karnego, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznego podsumowania i oceny wybranych problemów.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja.
Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo.
Praca samodzielna z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
Wymiar kary i środków karnych, nadzwyczajny wymiar kary, kara łączna, okoliczności wyłączające karalność
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 % ocen pozytywnych z rozwiązywanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część szczególna. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2015;
2. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak,Kodeks karny. Część ogólna. Pytania kazusy, tablice, Warszawa 2015;
3. Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.
4. LEX
5. Legalis
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę