Prawo reklamy (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Dąbrowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom gruntownej wiedzy z zakresu prawa reklamy oraz pomoc w nabyciu umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
C 2 - Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnymi postaciami reklamy oraz prawnymi mechanizmami i uwarunkowaniami wykorzystywanymi w działalności reklamowej jako stałym i powszechnym elemencie otaczającej rzeczywistości.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą związaną z prawem reklamy. Zna teksty aktów normatywnych w zakresie prawa reklamy.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa reklamy i hierarchii norm prawnych.
K_W07 Ma wiedzę o instytucjach prawnych wchodzących w skład prawa cywilnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji związanych z prawem reklamy oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do szczególnych regulacji dotyczących reklamy wybranych produktów i usług. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa.
K_W08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między gospodarczymi w aspekcie prawnym zwłaszcza w aspekcie czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych.
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, zwłaszcza z punktu widzenia konsumenta i przedsiębiorcy na rynku reklamy i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa reklamy.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne w zakresie prawa reklamy. Identyfikuje w kierunki rozwoju prawa reklamy zwłaszcza w kontekście regulacji unijnych.
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania, zwłaszcza w zakresie kodeksu postępowania cywilnego.
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w kontekście prawa reklamy.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk związanych z wieloaspektowym wymiarem reklamy, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej składającymi się na prawo reklamy.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk związanych z prawnymi aspektami reklamy. Rozumie podstawowe konstrukcje stosowane w prawie reklamy oraz posiada umiejętność ich analizy i omówienia z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu prawa reklamy w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych w tym omawianych na zajęciach kazusów.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie wykorzystania instrumentów prawa reklamy w tym ich skutków prawnych.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa reklamy, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów wchodzących w skład prawa reklamy.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi sprawnie poruszać się w regulacjach prawnych z zakresu prawa reklamy mających charakter rozproszony w systemie prawa.
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań zwłaszcza w zakresie prawa reklamy, konkurencji oraz ochrony konsumenta.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, zwłaszcza w ramach analizowanych w grupach kazusów.
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumenta w ramach nieuczciwych praktyk rynkowych.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy analizując nie tylko prawne, ale również ekonomiczne aspekty reklamy.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstu, dyskusja, ćwiczenia praktyczne - kazusy.
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła regulacji prawnej reklamy. Reklama jako zjawisko społeczne, element public relations.Pozanormatywne regulacje w dziedzinie reklamy. Kodeksy etyki w dziedzinie reklamy.
2. Prawo reklamy radiowej i telewizyjnej.
3. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami. Cywilnoprawne skutki reklamy.
4. Odpowiedzialność za treść reklam.
5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa.
6. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rodzaje nieuczciwej reklamy.
7. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów (żywność, alkohol, tytoń, leki i inne środki farmaceutyczne, kosmetyki, substancji niebezpiecznych)
8. Ograniczenie reklamy dotyczące niektórych usług – bankowych, hazardowych, ubezpieczeniowych, płatniczych, aptek oraz wolnych zawodów – adwokaci, radcowie prawni, notariusze, lekarze).
9. Zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pisemny test sprawdzający.
5 - 14-12 pkt
4+ - 11 pkt
4 - 10-9 pkt
3+ - 8 pkt
3 - 7 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Grzybczyk K., Prawo reklamy, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:
Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009
Nowińska E., Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Warszawa 2002
E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2017
Traple K., Prawo promocji i reklamy, Warszawa 2007
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę