Prawo konstytucyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamila Doktór-Bindas
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-poznanie podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa konstytucyjnego
C2-znajomość procedur tworzenia konstytucji i innych źródeł prawa
C3-rozumienie miejsca i znaczenia konstytucji w systemie prawnym oraz jej znaczenia dla statusu prawnego człowieka i obywatela a także systemu władzy publicznej
Wymagania wstępne
W1-studenci powinni już posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wstępu do nauki o państwie i prawie (m.in. znajomość istoty organizacji państwowej i legitymizacji władzy; umiejętność analizy i interpretacji tekstów prawnych), oraz historii prawa i ustroju państw, w tym historii polskiego prawa konstytucyjnego
W2-przydatna umiejętność korzystania z komputera i systemów informacji prawnej, w tym baz polskich aktów normatywnych i orzecznictwa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1-potrafi wskazać miejsce i znaczenie nauki prawa konstytucyjnego w systemie nauk, rozumie i wyjaśnia jego relacje do innych dyscyplin nauk prawnych
W2-identyfikuje kluczowe instytucje prawa konstytucyjnego, główne kierunki ewolucji i najważniejsze osiągnięcia w zakresie ustroju i prawodawstwa konstytucyjnego
W3-posługuje się terminologią z zakresu prawa konstytucyjnego

UMIEJĘTNOŚCI
U1-posiada umiejętność właściwego posługiwania się pojęciami prawa konstytucyjnego.
U2-potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym pozaakademickich.
U3-używa adekwatnie i ze zrozumieniem specjalistycznego języka prawnego, precyzyjnie i jasno formułuje wypowiedzi oraz komunikuje się także z osobami niemającymi przygotowania prawniczego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1-Rozumiejąc znaczenie współdziałania, chce i potrafi odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań.
K2-Kieruje się poczuciem osobistej odpowiedzialności, na etapie studiowania, jak i późniejszej pracy zawodowej, z zachowaniem wymagań oraz wrażliwości i szacunku dla dobra wspólnego oraz innych osób, także prezentujących odmienne postawy bądź wyznających odmienne poglądy.
Metody dydaktyczne
Wspólna analiza przepisów prawa, przygotowywanie referatów, przygotowywanie wskazanych partii materiału na każde zajęcia, rozwijanie umiejętności rozwiązywania kazusów, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie, przedmiot regulacji i cechy konstytucji; źródła prawa konstytucyjnego; zasady i gwarancje konstytucyjne; konstytucyjny system III Rzeczypospolitej; wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oraz środki ich ochrony; system prawny RP; system organów władzy publicznej (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, kontroli i ochrony prawnej; zasady samorządu terytorialnego)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2 kolokwia: 1 pisemne (testowe) i 1 ustne, oceniane w skali od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry); warunkiem uzyskania minimalnej oceny pozytywnej (3.0) jest udzielenie w ramach każdego z 3 kolokwiów co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015 r.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009;
2. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012 r.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę