Klinika prawa - fakultet (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Wojciech Witkowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Kształtowanie u studentów podstawowych zasad właściwego porozumiewania się z osobami korzystającymi z Poradni Prawnej KUL oraz nabycie umiejętności pozyskiwania danych od osób zainteresowanych, właściwych dla danego rodzaju sprawy.
C2 – Możliwość wykładni prawa kanonicznego poprzez praktyczne rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa kanonicznego wpływających do Poradni oraz nauka sporządzania fachowych opinii prawnych.
C3 – Nabycie umiejętności sporządzania pism procesowych i nieprocesowych właściwych dla spraw kanonicznych, głównie w zakresie procesów o nieważność małżeństwa.
Wymagania wstępne
Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla studentów III - V roku prawa kanonicznego, którzy chcą zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kanonicznego szczególnie z zakresu kościelnego prawa procesowego - K2A_W01
2. Student zdobywa praktyczną wiedzę o różnych rodzajach spraw wpływających do instytucji kościelnych zwłaszcza sądów - K2A_W07
3. Student zna metody i techniki pozyskiwania danych właściwych dla spraw kanonicznych klientów Poradni - K2A_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres prawa kanonicznego - K2A_W03
2. Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa kanonicznego oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych z pragnącymi uzyskać porady prawnej w ramach sekcji prawa kanonicznego - K2A_U04
3. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów, potrafi trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne oceny problemów prawnych wpływających do Poradni w ramach sekcji prawa kanonicznego - K2A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student nabywa postawę dyspozycyjności, otwartości na pracę w zespole i z klientem oraz jest bardziej zaangażowany w podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez naukę i analizę przepisów prawnych w konkretnych sprawach - K2A_K01, K2A_K02.
2. Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania w zakresie określonego problemu prawnego związanego z prawem kanonicznym - K2A_K06.
3. Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z prawa kanonicznego i Magisterium Kościoła - K2A_K07, K2A_K08.
Metody dydaktyczne
Spotkania seminaryjno-konwersatoryjne dla całej grupy.
Dyżury w zespołach w siedzibie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (UPP) i spotkania z klientami.
Rozwiązywanie kazusów, praca w grupach, przygotowywanie pism sądowych, sporządzanie analizy prawnej.
Treści programowe przedmiotu
Idea nauczania klinicznego. Podstawowe założenia. Regulamin Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (UPP) działającej w KUL
Zasady odbywania dyżurów i udzielania porad w UPP - kto może zostać klientem poradni. Zasady udzielania porad, formy pomocy prawnej udzielanej przez poradnię, kodeks deontologiczny.
Zasady sporządzania opinii prawnych
Analiza spraw wpływających do sekcji kanonicznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
student nie zna i nie rozumie zasad funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
(U)
Student nie posiada umiejętności sporządzenia opinii prawnej w zakresie prawa kanonicznego.
(K)
Student nie potrafi pracować w zespole. Student nie uczestniczył w zajęciach seminaryjno-konwersatoryjnych. Student nie odbył dyżurów w poradni w ramach „Klinika prawa – sekcja prawo kanoniczne”. Student nie sporządził opinii prawnej w ramach zleconego mu zadania.

Dostateczny
(W)
Student na poziomie podstawowym zna i rozumie zasad funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
(U)
Student posiada podstawowe umiejętności sporządzenia opinii prawnej w zakresie prawa kanonicznego.
(K)
Student potrafi pracować w zespole. Student uczestniczył w zajęciach seminaryjno-konwersatoryjnych i miał minimalną frekwencję. Student odbył dyżury w poradni w ramach „Klinika prawa – sekcja prawo kanoniczne”. Sporządził przynajmniej jedną opinię prawną w ramach zleconego mu zadania.

Dobry
(W)
Student na poziomie średnim zna i rozumie zasad funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
(U)
Student posiada umiejętność samodzielnego zakwalifikowania i przyjęcia sprawy w ramach sekcji prawa kanonicznego
Student posiada dobre umiejętności sporządzenia opinii prawnej w zakresie prawa kanonicznego.
(K)
Student potrafi pracować w zespole. Student uczestniczył w zajęciach seminaryjno-konwersatoryjnych i miał dobrą frekwencję oraz odbył dyżury w poradni w ramach „Klinika prawa – sekcja prawo kanoniczne”. Student sporządził opinie prawne w ramach zleconych mu zadania.

Bardzo dobry
(W)
Student na wysokim poziomie zna i rozumie zasad funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
(U)
Student posiada umiejętność samodzielnego zakwalifikowania i przyjęcia sprawy w ramach sekcji prawa kanonicznego
Student posiada wysokie umiejętności sporządzenia opinii prawnej w zakresie prawa kanonicznego. Student posiada wysokie umiejętności samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny problemów prawnych, z którymi studenci będą mieli do czynienia w trakcie zajęć „Klinika prawa – sekcja prawo kanoniczne”.
(K)
Student uczestniczył w zajęciach seminaryjno-konwersatoryjnych i miał wysoką frekwencję. Student odbył wszystkie wyznaczone dyżury w poradni w ramach „Klinika prawa – sekcja prawo kanoniczne” oraz sporządził opinie prawne we wszystkich sprawach w ramach zleconego mu zadania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła:
1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
2. Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
3. Motu proprio papieża Franciszka \\\"Mitis Iudex Dominus Iesus\\\"

Literatura uzupełniająca:
1. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
2. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę