Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Jaszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Poznanie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny, właściwych pojęć i terminologii.
C 2. Nabycie umiejętności dostrzegania różnic dotyczących rozumienia małżeństwa i rodziny w Kościele katolickim, w kościołach protestanckich, w prawosławiu oraz w judaizmie i islamie.
C 3. Uwrażliwianie na świętość sakramentu małżeństwa i własne uświęcanie.
Wymagania wstępne
W 1 - Ogólna wiedza religijna na temat małżeństwa w Kościele Katolickim.
W 2 – Ogólna wiedza dotycząca największych religii występujących w Europie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach-K2A_W01
2. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Biblii, dokumentów Magisterium Kościoła, światopoglądu chrześcijańskiego, wychowania katolickiego, moralności chrześcijańskiej, godności człowieka-K2A_W06
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne- K2A_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka- K2A_K03
Metody dydaktyczne
Wykład, omawianie zagadnień, przykłady, interpretacja, prezentacja dokumentów, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje wyjaśnienie pojęć dotyczących sakramentu małżeństwa i rodziny w Kościele Katolickim. Omawiane są zagadnienia: przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przeszkody prawne, wady oświadczenia woli, skutki prawne zawarcia małżeństwa, separacja, uważnienie małżeństwa, a także małżeństwo w kościołach chrześcijańskich niekatolickich, w judaizmie i islamie. Uwzględnione są źródła Kościoła, obowiązujące dokumenty i nauczanie papieży. Zwraca się uwagę na występujące współcześnie problemy prawne i moralne związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa małżeńskiego Kościoła Katolickiego.
(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z prawa kanonicznego do analizy norm prawnych regulujących prawo małżeńskie.
(K) - Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i terminy występujące w prawie małżeńskim.
(U) - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę nabytą w innych dziedzinach prawa, potrzebna do prawidłowego zastosowania w prawie małżeńskim.
(K) - Student utożsamia się z wartościami głoszonymi przez Kościół.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i terminów występujących w prawie małżeńskim.
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z innych dziedzin prawa kanonicznego do właściwej interpretacji norm prawnych w prawie małżeńskim.
(K) - Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie pojęcia i terminy z zakresu prawa małżeńskiego oraz zapoznał się z literaturą przedmiotu.
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa kanonicznego i w pogłębiony sposób analizować przepisy dotyczące małżeństwa i rodziny.
(K) - Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła i literatura:
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. - kanony o sakramencie małżeństwa (kan. 1055-1165);
E. Szczot, „Ochrona rodziny w prawie Kościoła Katolickiego”, Lublin 2011;
T. Pawluk, „Prawo małżeńskie”, t. III, Olsztyn 1996;
W. Bar, „Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego”, Lublin 2003, rozdział V.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-25poniedziałekCI-201 07:30 - 09:10
2020-06-01poniedziałekCI-201 07:30 - 09:10
2020-06-08poniedziałekCI-201 07:30 - 09:10