Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących pisania prac naukowych. Wyjaśnienie zasad przeprowadzania i oceniania prac dyplomowych i egzaminów zawodowych. Celem zajęć jest przygotowanie do egzaminu magisterskiego i praktycznego wykonywania zawodu i przekazanie wiedzy w tym zakresie.
Umiejętności:
Przekazanie specjalistycznego języka prawnego, co pozwoli prawidłowo przygotować pracę magisterską oraz pozwoli porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów i wyrobienie umiejętności w tym zakresie.
Wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów co pozwoli prawidłowo przygotować pracę magisterską.
Wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu w zakresie koniecznym dla przygotowania pracy magisterskiej.
Wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią prawną, jak i używać tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami w zakresie koniecznym do przygotowania pracy magisterskiej.
Kompetencje społeczne:
Wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie rzeczowej oceny stanu prawnego z uwzględnieniem informacji o przedmiocie oceny i unikanie jednostronności w zakresie koniecznym dla przygotowania pracy magisterskiej. Wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej i wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów .
Celem kształcenia jest wskazanie profesjonalnego rodzaju obrotu prawnego związanego z funkcjonowaniem prawa człowieka.
Wymagania wstępne
Prawoznawstwo, prawo konstytucyjne prawo publiczne. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk zwłaszcza w zakresie prawa publicznego. Zna i rozumie zasady wykładni prawa. Zna podstawowe cechy i funkcje praw obywatelskich i praw jednostki. Ma wiedzę o roli organów procesowych. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawa, służących ochronie praw jednostki. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa konstytucyjnego . Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne o charakterze gwarancyjnym. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P7S_UW_H2 Zna i potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych orzeczeń i tekstów normatywnych dla studiowanych nauk prawnych z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania
P7S_WG_S¬2 W pogłębionym stopniu zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie praw człowieka i ich relacje do prawa i innych nauk
P7S_WG1 Zna w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi
P7S_WG2 Zna główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia z zakresu praw człowieka i wyboru zawodu prawnika
P7S_WK_S1 Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
P7S_WK1 Zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na wybór ścieżki zawodowej
P7S_WK2 Zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z prawami człowieka
P7S_KR Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych
P7S_WK_H1 Zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI
P7S_UW Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę
P7S_UK1 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
P7S_UK2 Potrafi prowadzić debatę
P7S_UO Potrafi kierować pracą zespołu
P7S_UW_S1 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska, procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy o prawach człowieka
P7S_UW_S2 Potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
P7S_UW_S3 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu praw człowieka
P7S_UW_H1 Potrafi ze zrozumieniem formułować i analizować problemy, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
P7S_UU Jest świadomy konsekwencji skuteczności w zakresie ochrony praw jednostki i społeczeństwa i realizacji praw człowieka
P7S_KK1 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
P7S_KO1, P7S_KO2 Jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania, inicjowania działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
P7S_KO3, P6S_KO3 Potrafi myśleć, działać i wypełniać zobowiązania w sposób przedsiębiorczy
P7S_KK2 Jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, lektura, wykład.
Oglądowe: pisma procesowe, orzecznictwo.
Treści programowe przedmiotu
Zasady pisania prac dyplomowy w tym pracy magisterskiej. Zasady przeprowadzania kwerendy źródłowej. Tworzenie przypisów i wykazów. Zagadnienia związane ze stosowaniem prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu i autoplagiatu. Zasady przeprowadzania egzaminów magisterskich i innych zawodowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: przygotowanie pracy magisterskiej spełniającej wszystkie wymogi, która może zostać oceniona przez promotora i recenzenta na co najmniej ocenę dostateczną lub wyższą
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa
1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wydawnictwo Kolonia Ld, Wrocław 2004
uzupełniająca
1. Dobre obyczaje w nauce zbiór zasad I wytycznych, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2001
2. J. Maćkiewicz, Jak pisać prace naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem