Prawo administracyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jan Izdebski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z metodami badań naukowych, ich skutecznością i wartością poznawczą.
C2 - Wykorzystanie w praktyce, podczas pisania poszczególnych części pracy dyplomowej metod i narzędzi badawczych.
C3 - Złożenie samodzielnie napisanej, poprawnej technicznie i merytorycznie oryginalnej pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień prawa administracyjnego.
W2 - Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX (LexPolonica, Legalis).
W3 - Umiejętność korzystania z fachowej literatury prawniczej oraz ze zbiorów orzecznictwa.
W4 - Biegła znajomość prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 - Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu prawa administracyjnego.
K_W15 - Ma szeroką wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu obowiązków zawodowych w szczególności w strukturach administracji publicznej.
K_W16 - Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy doktorskiej.
K_U05 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa administracyjnego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy doktorskiej.
K_U06 - Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy doktorskiej.
K_U07 - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy doktorskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, nauki administracji.
K_U08 - Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa administracyjnego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 - Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawnych.
K_U11 - Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego.
K_U 12 - Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy doktorskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K06- Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania..
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura.

Oglądowe: prezentacje prac doktorskich, w tym ich części, orzecznictwo, analiza aktów prawnych, pisma organów administracji publicznej.

Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy doktorskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych, porządkowanie wykazu źródeł.
Treści programowe przedmiotu
Praktyczne wykorzystanie metodyki pisania pracy dyplomowej na poziomie naukowym.
Nabycie szerokich umiejętności zbierania i porządkowania materiałów naukowych w celu przygotowania i obrony pracy doktorskiej.
Nabycie umiejętności sporządzenia oryginalnych, twórczych prac naukowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Postępy w opracowaniu dysertacji doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, habilitacyjne, Difin Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
2. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Placet Warszawa 2005
3. T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich. Wyd. 3 poszerzone, Akademia Ekonomiczna Poznań 1996,
4. M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Wolters Kluwer business Warszawa 2013,
5. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, C.H. Beck Warszawa 2006,
6. Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem