Logika prawnicza (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Kozanecka-Dymek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Udoskonalenie racjonalnego myślenia
Wymagania wstępne
Wykształcenie ogólne średnie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Praktyczna znajomość podstaw logiki

UMIEJĘTNOŚCI Praktyczna umiejętność formułowania zagadnień w języku logiki, sprawdzanie poprawności rozumowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie zadań z logiki przez poszczególnych studentów przy tablicy, omawianie problematyki
Treści programowe przedmiotu
Klasyczny rachunek zdań, metoda sprawdzania 0,1-kowego, sylogizmy i diagramy Venna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczny - student nie potrafi sformułować podanych treści w języku logiki
dostateczny - student potrafi formułować podane treści w języku logiki, lecz nie potrafi skutecznie sprawdzić poprawności rozumowań
dobry - student potrafi formułować treści w języku logiki i sprawdzać poprawność rozumowań w stopniu umiarkowanym (z częściowymi, nieistotnymi błędami)
bardzo dobry - student potrafi formułować treści w języku logiki, sprawdzać poprawność rozumowań bez znaczących błędów
Sprawdzenie wiedzy: 2 lub 3 kolokwia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podana na wykładzie
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę