Badania jakościowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zdobycie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu metodologii badań jakościowych stosowanych na gruncie nauk prawnych,
C2 Zapoznanie się ze słownictwem tematycznym w zakresie badań jakościowych,
C3 Zdobycie umiejętności przygotowywania i realizacji projektów badawczych,
C4. Prezentacja konspektu pracy doktorskiej (warsztat naukowy doktoranta).
Wymagania wstępne
Ukończenie studiów prawniczych i posiadanie podstawowego ogólnej wiedzy prawniczej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
- Student zdobywa wiedzę na temat metod prowadzenia badań jakościowych,
- Student zdobywa wiedzę na temat reguł warsztatowych prowadzenia badań naukowych,
- Student ma uporządkowaną wiedzę na temat słownictwa z zakresu metodologii prowadzenia badań jakościowych,
- Student zdobywa wiedzę na temat reguł realizacji projektów badawczych,
- Student poznaje podstawowe metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI:
- Student potrafi wyjaśnić na czym polegają poszczególne metody prowadzenia badań jakościowych,
- Potrafi wymienić główne metody prowadzenia badań jakościowych,
- Potrafi przygotować wniosek na grant badawczy,
- Student ocenia, porównuje, konkluduje, krytykuje dany sposób prowadzenia badań naukowych.
- Potrafi posługiwać się poznanym słownictwem tematycznym z zakresu metodyki badań jakościowych.
- W zakresie analizy student potrafi rozróżniać, identyfikować, analizować, kategoryzować, klasyfikować, porównać poszczególne metody badań jakościowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- Student uczy się umiejętnie dobierać i wykorzystywać poszczególne metody badań jakościowych do własnej pracy naukowej,
- Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną,
- Student ocenia, argumentuje, porównuje, konkluduje, przekonuje, krytykuje, broni, wyjaśnia, interpretuje i osądza w odniesieniu do informacji opisujących daną metodę prowadzenia badań naukowych.
- Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie doskonalenia własnego warsztatu naukowego.
Metody dydaktyczne
Prezentowane materiały na platformie Moodle, konwersatorium, wykład, tworzenie własnego konspektu pracy doktorskiej.
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu warsztatu pracy badacza naukowego przygotowującego pracę doktorską. Dodatkowym celem jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania w pracy naukowej poszczególnych metod badawczych w ramach tzw. badań jakościowych. Zdobycie wiedzy na temat przygotowywania i realizacji projektów badawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- przygotowywanie materiałów zleconych na platformie Moodle – 30% poprawności na pozytywne zaliczenie,
- przygotowanie konspektu przygotowywanej pracy doktorskiej, 70% poprawnych elementów za zaliczenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN,
John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych, Kraków 2013.
Robert K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, Kraków 2015,.
S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.
Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa - Kraków 1975.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę