Kościelne prawo publiczne i konstytucyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy naukowo-badawczej i obrony rozprawy doktorskiej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z ogólnej metodologii nauk,
W2 - realizacja programu studiów doktoranckich,
W3 - zainteresowanie problematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. posiada przygotowanie metodyczne do podjęcia badań na poziomie doktoratu - K_W03
2. posiada wszechstronną i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa kanonicznego dla wybranej dyscypliny - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. posiada umiejętność redakcji tekstów naukowych i publicznej prezentacji wyników, włącza się do krytyki naukowej - KU_09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii, mających związek z naukami prawnymi - KK_07
Metody dydaktyczne
dyskusja nad wyborem tematu pracy, analiza poszczególnych fragmentów rozprawy doktorskiej wraz z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Nakreślenie zakresu badań dostosowanego do indywidualnych zainteresowań studenta
2. Wybór tematu
3. Zapoznanie studentów ze źródłami prawa i literaturą przedmiotu
4. Organizacja badań własnych
5. Wymagania stawiane pracom doktorskim: kryteria jakości merytorycznej, kryteria jakości edytorskiej
6. Ułożenie planu pracy
7. Redagowanie tekstu
8. Prezentacja fragmentów pracy na seminarium
9. Prezentacja tez pracy doktorskiej na Instytucie
10. Korekta pracy
11. Redagowanie pracy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Spełnienie warunków zaliczenia przewidzianych w programie studiów doktoranckich danego roku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bielecki J. E., Metodologia, Instytut Teologiczny Księży misjonarzy, Kraków 1993.

Literatura uzupełniająca:
1. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.
2. Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.
3. Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Zasady pisowni słownictwa religijnego, Biblos, Tarnów 2005.
4. Wójcik R., Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-04-07wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-04-21wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-04-28wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-05-05wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-05-12wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-05-19wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-05-26wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-06-02wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30
2020-06-09wtorekCI-102A1 16:40 - 17:30