Historia ustroju i prawa Polski (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Leszek Ćwikła prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z metodyką pisania rozprawy naukowej
C2 - nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych
C2 - przygotowanie rozprawy naukowej
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych - K_W10
2. ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych - K_W15
3. zna i rozumie pojęcia z zakresu historii ustroju i prawa państwa - K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi zdobywać informacje oraz wiedzę dotyczące historii ustroju i prawa państwa i weryfikować je, korzystając z różnych źródeł przekazu (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie rozprawy doktorskiej - K_U04
2. posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów prawnych - K_U05
3. potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu nauk historycznoprawnych oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona - K_U08
4. potrafi samodzielnie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów i orzecznictwa, rozwiązywać problemy prawne, stawiać jasne tezy - K_U09
5. posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski - K_U11
6. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w przygotowaniu pracy seminaryjnej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne - K_U12
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K_K01
2. umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie rozprawy doktorskiej. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K02
3. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy - K_K07
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja nad wyborem tematu pracy, referaty
Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja rozpraw doktorskich
Praktyczne: sporządzenie wykazu źródeł i literatury, przygotowanie poszczególnych części rozprawy doktorskiej
Treści programowe przedmiotu
Metodyka pisania rozprawy doktorskiej, zasady wyboru tematu rozprawy, wybór tematów, zasady poszukiwania i gromadzenia źródeł i literatury, metody analizy prawnej zgromadzonego materiału, układ rozprawy, zasady sporządzania spisu bibliograficznego oraz przypisów, prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych, dyskusja nad sformułowaniem tematu każdego uczestnika seminarium, strukturą rozprawy, problemami badawczymi, literaturą przedmiotu oraz podstawą źródłową, omówienie wstępu, części merytorycznej rozprawy oraz zakończenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu historii ustroju i prawa
(U) - Student nie potrafi zdobywać informacji oraz wiedzy dotyczących historii ustroju i prawa i weryfikować ich, korzystając z różnych źródeł przekazu, nie posiada umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych, nie potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu nauk historycznoprawnych, nie potrafi samodzielnie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów i orzecznictwa, rozwiązywać prostych problemów prawnych, stawiać jasnych tez, nie posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski
(K) - Student nie rozumie potrzeby kształcenia się przez całe życie, nie umie przyjmować i wyznaczać zadań, nie ma umiejętności organizacyjnych pozwalających na sprawne i rzetelne przygotowanie rozprawy doktorskiej
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych
(U) - Student potrafi zdobywać informacje oraz wiedzę dotyczące historii ustroju i prawa Polski i weryfikować je, korzystając z różnych źródeł przekazu, posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu nauk historycznoprawnych, potrafi samodzielnie stawiać jasne tezy, posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski
(K) - Student rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma w stopniu podstawowym umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie rozprawy doktorskiej
Ocena dobra
(W) - Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych
(U) - Student potrafi zdobywać informacje oraz wiedzę dotyczące historii ustroju i prawa Polski i weryfikować je, korzystając z różnych źródeł przekazu, posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu nauk historycznoprawnych, potrafi samodzielnie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów i orzecznictwa, rozwiązywać problemy prawne, stawiać jasne tezy, posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski
(K) - Student rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie rozprawy doktorskiej
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna bardzo dobrze metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych
(U) - Student potrafi zdobywać informacje oraz wiedzę dotyczące historii ustroju i prawa i weryfikować je, korzystając z różnych źródeł przekazu, posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu nauk historycznoprawnych, potrafi samodzielnie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów i orzecznictwa, rozwiązywać skomplikowane problemy prawne, stawiać jasne tezy, posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu historii ustroju i prawa Polski
(K) - Student rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie rozprawy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 2001.
Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem