Logika prawnicza (grupa 13) (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Kozanecka-Dymek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie logicznej teorii języka oraz podstaw klasycznego rachunku logicznego;
C2 - przedstawienie podstaw metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metodologicznej nauk prawnych;
C3 - wyrobienie umiejętności jasnego formułowania myśli, krytycznego myślenia i poprawnego argumentowania;
C4 - wykształcenie umiejętności pozyskiwania i uzasadniania wiedzy oraz racjonalnego planowania oraz przewidywania skutków swego działania
Wymagania wstępne
W1 - zdolność do krytycznego myślenia
W2 - podstawowa zdolność do analizy tekstów
W3 - podstawowa wiedza w zakresie gramatyki j. polskiego
W4 - znajomość podstawowych pojęć matematyki w zakresie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- Zna specyfikę poszczególnych typów nauk; zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk prawnych; Zna typy rozumowań oraz specyfikę rozumowań prawniczych (K_W01);
- Zna podstawy semiotyki logicznej oraz rozumie zasady redagowania tekstu prawnego; wie, jakie są sposoby definiowania w prawie. Rozumie pojęcie systemu wiedzy, a w szczególności systemu prawa i jego własności; zna typy i zasady wykładni prawa (K_W05)


UMIEJĘTNOŚCI


- Potrafi analizować argumentacje pod względem formalnym, ustalać ich strukturę i oceniać poprawność rozumowań- oraz merytorycznym; umie poprawnie sformułować swoje stanowisko oraz podać merytorycznie i formalnie poprawną argumentację (K_U09);
- Umie przeprowadzać poprawne rozróżnienia oraz budować definicje; potrafi ocenić poprawność definicji i umie rozróżniać podstawowe błędy formułowaniu myśli, definiowaniu i rozumowaniu (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Potrafi zdobywać, uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności (K_K06)
- Umie racjonalnie planować swoją działalność i przewidywać jej skutki (K_K05)
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje prezentację:
- podstawowych pojęć semiotyki logicznej;
- podstawowe ujęcia klasycznego rachunku logicznego oraz logik nieklasycznych (modalnych i deontycznych);
- elementy ogólnej metodologii nauki oraz metodologii nauk prawnych;
- specyficzne problemy związane ze stosowaniem logiki w prawie i nauce prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny: 6 pytań, w tym 2 zadania, 4 pytania otwarte; próg oceny pozytywnej - 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA:
podstawowa:
M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006, 2012
uzupełniająca:
M. Zieliński, Wykładnia prawa, Warszawa 2010,
A. Malinowski, Polski tekst prawny, Warszawa 2012,
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004,
Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974,
S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992,
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,
L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1976,
L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991,
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin