Prawo autorskie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa autorskiego
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa autorskiego i jego tendencji rozwojowych
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie autorskim
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego
W2 - znajomość prawa zobowiązań
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa autorskiego - K_W03
2. Student zna reguły interpretacji prawa autorskiego - K_W03.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa autorskiego w celu interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych - K_U03
2. Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa autorskiego - K_U05
3. Student posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawa autorskiego - K_U09
4. Student potrafi samodzielnie rozwiązywać określone problemy prawne - K_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa autorskiego i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K_K01
2. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację - K_K03, K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład, analiza orzecznictwa sądowego, kazusy, studium przypadku.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, kategorie utworów, podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów chronionych, wykonywanie autorskich praw majątkowych, ochrona praw autorskich, ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródła informacji, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia polega na egzaminie pisemnym w postaci testu jednokrotnego wyboru. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów za zaznaczenie prawidłowych ocen. Ocena niedostateczna - mniej niż 50% zdobytych punktów; ocena dostateczna minimum 50% zdobytych punktów. Ocena dobra 70% zdobytych punktów; ocena bardzo dobra 90% zdobytych punktów.

Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii z zakresu prawa autorskiego
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa autorskiego
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące prawa autorskiego
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych dotyczących utworów chronionych
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych dotyczących utworów chronionych; identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa autorskiego
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa autorskiego, proponuje ich rozwiązania, dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgwa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys Sposobwykładu, pod red. M. Poźniak-Niedzielskiej, Lublin 2007
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod. red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa 2011
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod. red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016
System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, pod red. J. Barty, t. 13, Warszawa 2017
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę