Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Tabaszewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania prawa polskiego uwzględniającego prawa podstawowe pod kierunkiem praktykujących prawników. Studenci podczas zajęć typu case study będą mieli okazję przygotowywać i sporządzać pisma procesowe, uczestniczyć w symulacji procesu przez Trybunałem w Luksemburgu, brać udział w debacie oksfordzkiej i dyskutować nad planowanymi zmianami legislacyjnymi uwzględniającymi orzeczenia TSUE.
C2 - zdobycie studentów wiedzy, w jaki sposób orzecznictwo strasburskie wpływa i zmienienia prawo polskie. Przedstawione zostaną również paradoksy i błędy orzecznicze sędziów krajowych i międzynarodowych.
C3 - opanowanie materialnego i procesowego prawa polskiego z uwzględnieniem orzecznictwa luksemburskiego dla biegłego i sprawnego świadczenia pomocy prawnej.
C4 - wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny rozwiązań prawnych pod kątem ochrony praw podstawowych, z uwzględnieniem informacji o przedmiocie oceny i unikanie jednostronności. Wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej i wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
Wymagania wstępne
W1 - prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, historia prawa.
W2 - student posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk zwłaszcza w zakresie prawa publicznego.
W3 – student zna i rozumie zasady wykładni prawa.
W4 – student ma wiedzę o roli organów konstytucyjnych w dochodzeniu praw indywidualnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu praw człowieka.
W_04 Ma podstawową wiedzę o konsekwencjach niekonstytucyjności norm z uwagi na naruszenie praw człowieka. Ma podstawową wiedzę o organach ochrony praw człowieka w krajowym systemie ochrony tych praw.
W_07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych z zakresu praw człowieka oraz pogłębioną w odniesieniu do instytucji prawa krajowego i międzynarodowego.
W_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach funkcjonowania struktur organizacyjnych chroniących prawa człowieka w skali krajowej i międzynarodowej i ich roli w ochronie państwa i obywateli.
W_09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym związanych z ochroną praw jednostki w tym praw człowieka.
W_10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości dotyczące międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.
W_11 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa zwłaszcza z zakresu ochrony praw człowieka.
W_12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania.
W_13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty ochrony praw człowieka.
W_14 Ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.
W_15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych zwłaszcza w kontekście ochrony praw człowieka.
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej związanej z ochroną praw człowieka.
U_02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych związanych z ochroną praw człowieka. Opracowuje analizy w tym zakresie.
U_03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu praw człowieka.
U_04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) poprzez poszukiwanie orzeczeń ETPCz i TSUE w bazach orzeczeń.
U_05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
U_06 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu praw człowieka.
U_07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
U_08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
U_09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów.
U_10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
U_12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 kształtuje poziom swojej wiedzy i umiejętności w obszarze praw człowieka, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania się i podnoszenia swoich kompetencji
K_02 planuje własną ścieżkę zawodową, odznacza się przedsiębiorczością w podejmowaniu wyzwań zawodowych, działa w sposób indywidualny i zespołowy w zakresie dotyczącym praw człowieka
K_03 docenia znaczenie praktycznego zastosowania praw człowieka w ochronie praw jednostki w funkcjonowaniu oraz jego rolę w normalizowaniu społeczności Kościoła
K_04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.
K_06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, Dyskusja, Rozmowa sokratyczna, Studium przypadku (case study), Praca zespołowa, Metoda SWOT.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie praw podstawowych. Prawa podstawowe a prawa człowieka. Prawa podstawowe a konstytucyjne prawa i wolności człowieka.
2. Zasada poszanowania praw podstawowych. Instytucjonalizacja praw podstawowych.
3. Karta Praw Podstawowych jako źródło prawa.
4. Zakres obowiązania i systematyka Karty. Wyjaśnienia do KPP i ich charakter normatywny.
5. Protokół Brytyjsko-polski do Karty Praw Podstawowych. Zmiana statusu Karty Praw
Podstawowych Unii. Stosowanie KPP w Polsce i Wielkiej Brytanii. Kwestia Brexitu.
6. Prawa i zasady (art. 52 ust. 5 KPP). Godność człowieka (art. 1–5 KPP)
7. Wolności (art. 6–19 KPP).
8. Równość (art. 20–26 KPP).
9. Solidarność (art. 27–38 KPP)
10. Prawa obywatelskie (art. 39–46 KPP).
11. Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50 KPP).
12. Postanowienia ogólne (art. 51–54 KPP).
13. Krytyka przepisów Karty Praw Podstawowych.
14. Najsłynniejsze pomyłki sądowe sądów krajowych i ich weryfikacja przez sądy wspólnotowe.
15. Wpływa orzecznictwa luksemburskiego na krajowe prawo materialne i proceduralne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe. W zakresie konwersatorium uzyskanie zaliczenia wymaga otrzymanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru składającego się z 21 pytań. Możliwość zwolnienia z kolokwium raz razie opracowanie fakultatywnego referatu – 50% oraz aktywności na zajęciach – 50%. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE z 2007 r. Nr C.
R.K. Tabaszewski, Koordynacja udziału Polski w postępowaniach przed organami sądowniczymi Unii Europejskiej, „Consensus” 2012, z. 16, s. 10-20.
A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Bielsko-Biała 2001.
R. Tabaszewski, Agencja Praw Podstawowych jako zdecentralizowany organ Unii Europejskiej, [w:] Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, R.K. Tabaszewski (red.) Lublin 2013, s. 221-228;
R. Tabaszewski, Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego, „Journal of Modern Science” 2019, t. 41, nr 2, s. 141-156.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę