Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Tunia prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami
i instytucjami prawa małżeńskiego
C2. Zapoznanie ze specyfiką procedury zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym
C3. Wyrobienie umiejętności w zakresie interpretacji przepisów prawnych regulujących postępowanie w przedmiocie przygotowania do zawarcia małżeństwa, formy jego zawarcia oraz sposobu unieważnienia (stwierdzenia nieważności) lub rozwiązania
C4. Wrobienie umiejętności przygotowywania dokumentów i zaświadczeń w sprawach związanych z zawarciem i ustaniem małżeństwa
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu prawoznawstwa oraz podstaw prawa cywilnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
K_W01 zna terminologię oraz podstawowe instytucje prawa małżeńskiego;
K_W02 zna źródła i specyfikę prawa małżeńskiego, a także jego zasady i rolę w systemie prawa;
K_W03 wie na czym polega istota małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym;
K_W04 zna cele małżeństwa kanonicznego i jego istotne przymioty; wie co jest celem małżeństwa cywilnego;
K_W05 zna specyfikę trybu zawarcia małżeństwa cywilnego i kanonicznego;
K_W06 zna sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym;
K_W07 ma wiedzę odnoszącą się do organów kompetentnych w zakresie stosowania procedur zawarcia i ustania małżeństwa.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
K_U01 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa małżeńskiego i dyscyplin pokrewnych w celu analizowania zachodzących w tej dziedzinie zjawisk;
K_U02 potrafi korzystać ze źródeł prawa normujących zawarcie i ustanie małżeństwa cywilnego i kanonicznego; potrafi je interpretować oraz zastosować w praktyce;
K_U03 potrafi pozyskiwać informacje na temat procedur stosowanych w związku z zawarciem i ustaniem małżeństwa;
K_U04-05 potrafi identyfikować nieprawidłowości zachodzące w toku postępowań w sprawach małżeńskich, potrafi weryfikować te informacje i wyciągać wnioski na przyszłość;
K_U06 potrafi rozwiązywać proste problemy w dziedzinie spraw związanych z zawarciem i ustaniem małżeństwa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_K01 potrafi dostrzec związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego;
K_K02 swobodnie porusza się w sferze regulowanej prawem małżeńskim (polskim i kanonicznym);
K_K03 umie stosować procedury związane z zawarciem i ustaniem małżeństwa;
K_K04 wie, jak należy reagować na naruszenia prawa dotyczącego warunków i trybu zawarcia małżeństwa oraz jego ustania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, konwersacja
Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice
Praktyczne: studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Istota małżeństwa, jego cele i przymioty w prawie polskim i kanonicznym; przesłanki zawarcia małżeństwa cywilnego i kanonicznego; okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (przeszkody małżeńskie); pojęcie duchownego jako podmiotu urzędowego zawarcia małżeństwa w przepisach prawa polskiego o zwieraniu małżeństw oraz w przepisach prawa kanonicznego; tryb zawarcia małżeństwa cywilnego a forma zawarcia małżeństwa kanonicznego; zawarcie małżeństwa w niebezpieczeństwie śmierci; odpowiedzialność za uchybienia związane z zawarciem małżeństwa; ustanie małżeństwa cywilnego i kanonicznego;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na min. 50 % pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.
W. Górakski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000.
M. Nazar, Rozdział III. Zawarcie małżeństwa i skutki tego zdarzenia, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.
T. Smyczyński, Rozdział I. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, w: T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:
W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998.
Krajczyński J., Zawarcie małżeństwa konkordatowego w niebezpieczeństwie śmierci, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały z III ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.), Lublin 2007, s. 389-412.
A. Tunia (red.) Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Lublin 2011.
A. Tunia, Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 356-370.
A. Tunia, Charakter terminów stosowanych w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 209-224.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-22piątekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-05-29piątekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-06-05piątekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-06-12piątekCI-302A 10:50 - 12:30
2020-06-16wtorekCI-302A 10:50 - 12:30