System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych;
C2 - ćwiczenie umiejętności samodzielnej oceny funkcjonowania amerykańskiej administracji;
Wymagania wstępne
znajomość podstawowych pojęć z zakresu administracji publicznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student:
w zakresie WIEDZY
a) posiada podstawowe informacje o charakterze i rodzajach struktur w amerykańskiej administracji publicznej (K_W01);
b) zna modele współpracy w systemie administracji publicznej w USA (K_W03);

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
a) potrafi analizować podstawowe procesy zmian zachodzące w modelu amerykańskiego federalizmu (K_U01);
b) potrafi dokonać analizy źródeł funkcjonowania amerykańskiej administracji publicznej (K_U03);

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
posiada zdolność do pracy w grupie (K_K02)
Metody dydaktyczne
metoda wykładowa, dyskusja i analiza źródeł
Treści programowe przedmiotu
Rys historyczny
Rola administracji w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim
Administracja federalna: rola prezydenta i szefów departamentów
Administracja federalna: służba cywilna
Administracja federalna: sfera działań
Administracja stanowa: struktura egzekutywy na przykładzie wybranych konstytucji stanowych
Administracja stanowa: zależność od władzy federalnej
Administracja lokalna: terenowe organy administracji federalnej i stanowej
Statuty samorządu terytorialnego
Status stolicy Stanów Zjednoczonych
Wykonawcza funkcja agencji
Polityka a zarządzanie Stanami Zjednoczonymi
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna - test jednokrotnego wyboru
KRYTERIA ZALICZENIA: prawidłowa odpowiedź na co najmniej połowę pytań testowych oraz 90% obecności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: ze względu na anglojęzyczny charakter publikacji - materiały przygotowywane przez wykładowcę oparte na amerykańskich aktach prawnych i orzecznictwie.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: J. Jaskiernia, Pozycja stanów w systemie federalnym USA, Warszawa 1979, T. Langer, Stany w USA. Instytucje-praktyka-doktryna, Warszawa 1988, Z. Kiełmiński, Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1994, W. Kisiel, Władze lokalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pragmatyczne zróżnicowanie, Kraków 1995.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę