Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Biały
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z instytucjami prawa zobowiązań – część szczegółowa.
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa zobowiązań – część szczegółowa i jego tendencji rozwojowych zarysowanych w ustawodawstwie, piśmiennictwie i orzecznictwie SN.
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie zobowiązań – część szczegółowa.
C4 - wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce wykonywania zawodu.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu teorii prawa i prawa cywilnego – część ogólna.
W2 - znajomość zagadnień z zakresu zobowiązań – część ogólna.
Inne dodatkowe wymagania:
W1 – zainteresowanie problematyką prawa cywilnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
W_02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań).
W_03
Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań w tym w szczególności część szczegółowa) w języku polskim i podstawową w języku obcym.
W_05 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych.

W_07 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa prywatnego (część ogólna, rzeczowa, prawo zobowiązań, w tym w szczególności część szczegółowa).

UMIEJĘTNOŚCI

U_02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
U_09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów, a także rozwiązywać podstawowe problemy badawcze.

U_10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Dyskusja, Metaplan, SWOT, praca pod kierunkiem, praca z tekstem, praca zespołowa, Studium przypadku, wykład konwersatoryjny, analiza tekstu, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, gra dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
Systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań, sprzedaż – pojęcie, prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego, rękojmia i gwarancja, szczególne rodzaje sprzedaży, darowizna – pojęcie i prawa i obowiązki stron, odwołanie darowizny, kontraktacja – pojęcie i prawa i obowiązki stron, najem w ogólności – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, zakończenie najmu, najem lokali, najem podlegający ustawie o ochronie praw lokatorów (…), czynsz, prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego, użyczenie – pojęcie, leasing – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, umowa zlecenia – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, ustanie zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, umowa agencyjna – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, pożyczka – pojęcie oraz prawa i obowiązki dającego i biorącego pożyczkę, depozyt nieprawidłowy, umowa kredytu – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, umowa rachunku bankowego – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, poręczenie – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, gwarancja bankowa, umowa ubezpieczenia – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest w oparciu o prace pisemne (pytania otwarte, pytania testowe) oraz odpowiedź ustną (zaliczenie semestralne). Na zaliczeniu semestralnym Student otrzymuje łącznie 3 pytania podstawowe po jednym z następujących zagadnień: prawo zobowiązań - zagadnienia ogóle, czyny niedozwolone, wykonywanie i wygasanie zobowiązań).
Ocena końcowa uzależniona jest od spełnienia następujących kryteriów:
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej do opisu stosunków zobowiązaniowych, w tym zwłaszcza części szczegółowej
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa zobowiązań - w tym zwłaszcza części szczegółowej
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące stosunków zobowiązaniowych
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe oraz rządzące nimi prawidłowości; identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza części szczegółowej
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017;
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009;
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999.

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2016;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018;
Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa, 2017;
Kodeks cywilny Komentarz. Tom 4. Zobowiązania Część szczególna. (art. 535-764(9)), red. M. Habdas, M. Fras, 2018
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę