Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Król-Czarnecka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie materialnych norm prawnych zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz norm formalnych zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowań sądowych toczących się z udziałem członków rodziny, a w szczególności praw i obowiązków członków rodziny w poszczególnych postępowaniach sądowych. Zdobędzie wiedzę w zakresie terminologii prawniczej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Ponadto zdobędzie wiedzę co do podstawowych cech i funkcji prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Zdobędzie pogłębioną wiedzę w przedmiocie wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), a także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej (materialnej i formalnej) znajdującej się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego w trakcie postępowania sądowego toczącego się z udziałem członków rodziny. Ponadto zdobędzie umiejętność sprawnego porozumiewania się z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielenia porad prawnych w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie stosowania normy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz odpowiedniej dla sprawy normy z zakresu postępowania cywilnego.
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie materialnych norm prawnych zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz norm formalnych zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowań sądowych toczących się z udziałem członków rodziny, a w szczególności praw i obowiązków członków rodziny w poszczególnych postępowaniach sądowych. Zdobędzie wiedzę w zakresie terminologii prawniczej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Ponadto zdobędzie wiedzę co do podstawowych cech i funkcji prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Zdobędzie pogłębioną wiedzę w przedmiocie wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), a także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej (materialnej i formalnej) znajdującej się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego w trakcie postępowania sądowego toczącego się z udziałem członków rodziny. Ponadto zdobędzie umiejętność sprawnego porozumiewania się z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielenia porad prawnych w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie stosowania normy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz odpowiedniej dla sprawy normy z zakresu postępowania cywilnego.
Wymagania wstępne
Aby student mógł efektywnie uczestniczyć w zajęciach „Sądowa ochrona rodziny” powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowym z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego (postępowania cywilnego - ewentualnie)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Ponadto zna podstawowe cechy i funkcje prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego i rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych. (K_W03; K_W08)
2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach sądów oraz spraw sądowych toczących się z udziałem członków rodziny. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania tychże instytucji. (K-W07)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (rodzinnych i opiekuńczych). Ponadto potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny). (K_U03, K_U08)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w zakresie rozwiązywania określonego problemu prawnego dotyczącego poszczególnych członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym). (K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym). (K_K04)
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. (K_K06)
Metody dydaktyczne
słowne: dyskusja, opis, referat,
praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, dyskurs; samodzielne przygotowywanie pism procesowych,
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia „Sądowa ochrona rodziny” obejmują treści zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (w ujęciu praktycznym). Zatem treści ćwiczeń dotyczą przede wszystkim zasad sporządzania pism wnoszonych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych do sądu zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Nie ma pogłębionej wiedzy do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
Nie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym).

Dostateczny
(W)
Na poziomie podstawowym ma pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
W podstawowy sposób potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym).

Dobry
(W)
Na poziomie średnim ma pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
W średni sposób potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym).

Bardzo dobry
(W)
Na poziomie wysokim wykazuje pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
W odpowiedni sposób potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 9, Warszawa 2018.
2. K. Gromek. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników, Praxis 2017.
3. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017.
4. K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017.
5. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 5, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca:
1. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5, Warszawa 2014.
2. J. Ignaczewski, Komenatrz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę